“Amnestiewet in strijd met OAS-Mensenrechtenverdrag”

De Amnestiewet van 2012 is in strijd met het Internationaal Verdrag voor de Rechten van de Mens, zegt Stichting 8 december 1982 in een verklaring.

“De heer Misiekaba persisteert bij de toepasbaarheid van de Amnestiewet in het lopende 8 decembermoordproces. Dit Assembleelid wenst niet alleen de nationale rechtsinstanties, maar ook de internationale, voor te houden alsof de amnestiewet 2012 toepasbaar is.

Het persisteren van de heer Misiekaba komt erop neer dat de Krijgsraad en het Hof van Justitie onterecht de Amnestiewet en de resolutie die op woensdag 29 juni 2016 is afgevaardigd, waarin bevelen gegeven aan de procureur-generaal, in het belang van de staatsveiligheid, met betrekking tot de vervolging in dit concrete geval dat bij de Krijgsraad in behandeling is over de moorden op 7, 8 en 9 december 1982, onverbindend heeft verklaard”.

OAS-Verdrag

Het wekt volgens Stichting 8 december bevreemding dat dit DNA-lid gewoon voorbij gaat aan het belangrijkste argument n.l. dat als grondslag voor de onverbindendheid van de Amnestiewet van 2012, het Amerikaanse Verdrag voor de Rechten van de Mens en de jurisprudentie van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens, is gebruikt.

Ook al uit het vonnis van 15 juni 2005 van dit Hof in de zaak van de Gemeenschap Moiwana tegen Suriname van 15 juni 2005 blijkt uit rechtsoverweging 206:

“Met name amnestiewetten, verjaringstermijnen en gerelateerde bepalingen die het onderzoek en de bestraffing van ernstige mensenrechtenschendingen verhinderen – zoals parate, buitengerechtelijke executies als in deze zaak – zijn ontoelaatbaar, aangezien deze schendingen in strijd zijn met niet-derogeerbare rechten erkend in het internationaal mensen-recht” (in noot 112 bij deze rechtsoverweging wordt verwezen naar drie eerdere arresten van het Inter-Amerikaans Hof op dit gebied). Zie het boek: Moiwana zoekt gerechtigheid, red. Fergus Mackay, Kit-Publishers 2006 (pag. 203).

Mensenrechtenschendingen

“De rechter kan rechtstreeks toetsen aan dit Verdrag. En als de heer Misiekaba twijfelt of de moorden van 8 december 1982 mensenrechtenschendingen zijn, dan verwijzen wij hem naar het rapport van VN-rapporteur Amos WAKO van 12 februari 1985 waaruit blijkt dat de moorden van 8 december 1982 als mensenrechtenschendingen worden aangemerkt”, aldus Stichting 8 december.

Overige berichten