fbpx

Akiemboto bespreekt incident Brokopondo met diverse actoren

GFC NIEUWS-Verschillende actoren zijn bij elkaar gekomen om te praten over een oplossing naar aanleiding van het recente incident in het district Brokopondo.

Dit initiatief welke vanuit de minister van Natuurlijke Hulpbronnen ( NH), Sergio Akiemboto, heeft plaatsgevonden was constructief en begripvol te noemen.

Ook was zijn collega van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol), Stuart Getrouw aangeschoven, evenals vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie, Commissie Ordening Goudsector, een Raadsadviseur van het Kabinet van de President, Kapitein van Nieuw Koffiekamp, het bestuur van Makamboa, de voorzitter van Communication Comite Nieuw Koffiekamp en de ondernemers van Nieuw-Koffiekamp.

De aanwezigen betuigden allereerst hun oprechte deelneming aan de familie en nabestaanden van de jonge porknokker, welke is komen te ontvallen als gevolg van een incident met dodelijke afloop in de goudmijn van de multinational Rosebel Goldmines (RGM)/IamGold.

Binnen het dorp heeft zich een groep georganiseerd, genaamd Makamboa, welke in overeenstemming met de regering en RGM goudwinningsactiviteiten mag uitvoeren in een toegewezen gebied welke valt binnen de goudconcessie van RGM.

Naast de georganiseerde Makamboa groep, zijn er ook gouddelvers van buitenaf, de zogenaamde “oekoem mangs”, die met gevaaar voor eigen leven de mijn zonder toestemming en/of afspraken betreden. Het gaat hier om honderden personen.

RGM is gelegen in het district Brokopondo, alwaar zij haar goudwinning uitoefent. De multinational biedt arbeidsplaatsen aan meer dan 1400 Surinamers.

IamGold heeft sedert 2006 een overeenkomst met de Staat Suriname als gevolg van de overname van Cambior. Sedert 1994 geldt een Delfstoffenovereenkomst met de Republiek Suriname.

De aanwezigen zijn het er over eens dat het probleem welke zich al jaren afspeelt in het het dorp Nieuw Koffiekamp en omstreken, geen kant en klare oplossing kent maar wel beter ge-managed moet worden, zodat gelijksoortige calamiteiten zich niet herhalen.

Zelfreflectie is nodig, maar zeker niet in de laatste plaats het nemen van ownership vanaf de zijde van zowel de jongeren in het gebied, RGM alsook de overheid. Er moet bewust gewerkt worden aan nieuwe, gedegen afspraken.

“Het is van essentieel belang dat er gewerkt wordt aan capaciteitsversterking en dat er een gestructureerde administratieve organisatie wordt opgezet door het bestuur van Makamboa, zodat de bijdrage ten behoeve van de oplossing van dit nijpend vraagstuk sterk verbeterd wordt”, zegt de NH-bewindsman.

De vinger moet op de zere plek gelegd worden. Alleen dan werken we aan het voorkomen van herhaling en misvattingen. De veiligheid en het leefgenot van de dorpsbewoners moet gegarandeerd zijn, maar dit geldt ook voor het personeel van RGM die haar werkzaamheden in rust en in goed vertrouwen voor wat betreft haar veiligheid moet kunnen uitoefenen.

BEKIJK OOK
SWM ontkracht berichten dat water besmet is met virussen

Minister Getrouw onderkent volmondig dat het veiligheidsaspect top prioriteit geniet en bevestigde bij herhaling dat de gewenste veiligheid gewaarborgd is.

Om zijn woord kracht bij te zetten, heeft de Juspol-minister onmiddelijk ingestemd met de uitgesproken behoefte aan een politiepost te Nieuw Koffiekamp.

“Alles wat nodig en haalbaar is om de veiligheid van de dorpsbewoners en het personeel van RGM te optimaliseren en te garanderen, zal niet nagelaten worden te doen”, laat minister Getrouw weten.

De Juspol- bewindsman heeft er alle vertrouwen in dat de betrokken actoren meer dan bereid zijn om mee te werken aan een constructieve en duurzame oplossing.

Minister Akiemboto geeft aan dat het streven is dat RGM haar werkzaamheden op een zo kort mogelijke termijn aanvangt. Als gevolg van het incident liggen de mijnactiviteiten tijdelijk stil.

Momenteel worden de aanwezige erts-reserves verwerkt. Akiemboto geeft aan dat dit inkomsten derving betekent voor het bedrijf, maar niet in de laatste plaats voor ons land Suriname.

De NH-minister benadrukt dat het tragische incident het imago van ons land niet ten goede komt en geen visitekaartje is voor potentiele investeerders.

Akiemboto stelt dat we beter zullen moeten doen als we daadwerkelijk het belang van ons land en de positieve ontwikkeling van onze generaties voor ogen ogen houden.

Als kind afkomstig uit Brokopondo, is het belangrijk om zicht te hebben op een goede toekomst. Het aanbod van werkgelegenheid moet geoptimaliseerd worden.

Het zou daarom goed zijn als jongeren uit het dorp zich organiseren om zo in aanmerking te komen voor werk in de afgestoten mijnbouw gebieden.

Hoewel het heengaan van een jongere zeer te betreuren valt, kan dit momentum met beide handen aangrepen worden om nieuwe kansen te creeren.

De veiligheid van Nieuw Koffiekamp en omgeving vraagt om een gezamenlijke inspaning van alle betrokkenen. De opzet van een security bedrijf dat nauw samenwerkt met de justitiele autoriteiten, is een goed begin om zowel de veiligheidsdoelstelling alsook het werkgelegenheidsvraagstuk op te pakken.

Akiemboto zegt dat we onszelf moeten afvragen of we een half lege of halfvolle fles willen zien?

De NH bewindsman geeft aan dat educatie de grondslag vormt naar een toekomst waarin we als bouwstenen mogen fungeren binnen de samenleving en daarbuiten.

De Minster van Natuurlijke Hulpbronnen roept daarom iedereen op om zich in te zet ten, zodat met name de volgende generaties een fair chance krijgen om optimale educatie te genieten en daarmee richting kunnen geven aan wat hun toekomst moet heten.