fbpx

Afstudeerpresentatie over bevordering financiële stabiliteit Suriname

Op donderdag 2 juli 2015 zal Shirley Relyveld haar masteropleiding “Banking and Finance” van het Institute for Graduate Studies and Research afronden. Bij die gelegenheid zal zij haar thesis verdedigen over de relevantie van de loan to deposit ratio als instrument van het bedrijfseconomisch liquiditeitsbeheer door depositonemende banken en als macro-economisch instrument ter bevordering van de financiële stabiliteit in Suriname.

Op basis van eenvoudige model- en regressieanalyses toont student Relyveld aan dat er een systematische lineaire relatie bestaat tussen het liquiditeitsrisico en de loan to deposit ratio. Hiervan uitgaande en van veronderstelde normatieve waarden voor het bedoelde risico en de ratio, komt zij tot de conclusie dat het liquiditeitsrisico van de drie door haar onderzochte Surinaamse depositonemende banken als geheel gedurende de periode 2002-2013 beheersbaar is gebleven, zij het dat een individuele bank in het verleden de toelaatbaar geachte grens wel eens heeft overschreden. Per saldo hebben banken de macro-economische financiële stabiliteit niet materieel ongunstig beïnvloed.

Mede ter navolging van internationale ontwikkelingen en omdat de stijging van de kredietverlening de groei van het nominale binnenlands product nogal fors heeft overtroffen als gevolg van een te grote initiële geldvoorziening, is er ruimte voor verstrakking van het liquiditeitstoezicht op banken ondanks de bovenstaande betrekkelijk positieve bevindingen. De Centrale Bank van Suriname heeft dan ook onlangs een pakket van maatregelen afgekondigd ter beheersing van dit risico. Hierbij lijkt echter geen expliciete rol te zijn weggelegd voor de loan to deposit ratio. Gelet hierop beveelt Relyveld onder meer aan nader te onderzoeken of het zinvol is deze ratio alsnog in te passen in dit pakket.

De thesis is beoordeeld door ir. F. Van den Berg MBA van de Vrije Universiteit Amsterdam, alsook door drs. E. Muller en drs. M. Loor, respectievelijk voormaling Chief Executive Officer en Chief Financial Officer van De Surinaamsche Bank N.V. Voorzitter van de examencommissie is Ir. D. Kort, onderdirecteur van het IGSR. De commissie bestaat verder uit prof. dr. A. Caram, coördinator economische masteropleidingen.

Een ieder is welkom bij het afstuderen op donderdag 2 juli om 19.00 uur.

Belangstellenden kunnen na het afstuderen een elektronisch exemplaar van de thesis aanvragen bij het secretariaat van het instituut via het e-mailadres: [email protected]

Overige berichten