"Afgekondigde downgrading door Fitch is politieke manoeuvre"

GFC NIEUWS- De regering is van mening dat de afgekondigde downgrading door Fitch onder zeer tegenstrijdige verklaringen plaatsvindt en het karakter draagt van een ongekende politieke manoeuvre.
Het een-voor-laatste rating rapport van Fitch van begin 2019 was toen reeds omstreden, haalt het ministerie van Financiën aan. Waar de regering, maar ook het IMF, de overige multilaterale organisaties en de andere rating agencies, een verbetering in de economie en de vooruitzichten zagen, heeft Fitch de outlook van neutraal naar negatief bijgesteld.
“De Fitch-analyse ging straal voorbij aan een aantal belangrijke verworvenheden. De zeer lage inflatie, de stabiele wisselkoers, de oneigenlijke interruptie in de contante valutaverschepingen die een kunstmatige ingreep buiten Suriname inhield, maar die wel was opgevangen door de CBvS en de banken,het leningenbeleid dat gericht is op groei en ontwikkeling en een draagbare terugbetaalcapaciteit herbergt, het ruime sociale vangnet waarmee de ergste klappen van de crisis zijn opgevangen voor huishoudens en ook bedrijven.”
De regering wees er bovendien op dat dergelijk stabilisatiebeleid was uitgevoerd zonder verslechtering van de staatsfinanciën, terwijl het monetair kader was versterkt. Het tekort was teruggedrongen van 9% BBP naar onder 7% in 2018. Het traject van afnemende begrotingstekorten voor de periode 2019-2024 toont bovendien dat de schuldquote ook neerwaarts gaat.
“Fitch heeft ons commentaar en dat van de CBvS totaal niet willen meenemen, dat ging over de geïnstitutionaliseerde aanpak van de financieel-monetaire vraagstukken en de bereikte en verdere versterking van de financiële wetgeving.”
“Frappant was dat de analyse van Fitch vrijwel het cliché was van de politieke analyse van de oppositie: alleen maar doem en onheil uitspreken over de toekomst van Suriname en haar huidige leiders. Fitch kondigde zelfs aan dat ze uit de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen hun intenties zou analyseren en een oordeel zou vellen over hun geschiktheid voor bestuur.”
De regering heeft toen protest aangetekend omdat geen enkele ratingorganisatie dit ooit als doelstelling had. Zij worden geacht onafhankelijke deskundige analyses te maken en geen politieke. Bovendien worden de agentschappen door de zittende regeringen betaald voor dit onafhankelijk onderzoek. Het kan nooit de bedoeling zijn en mag niet worden toegestaan dat er partij politieke favoritisme wordt begaan door Fitch, haalt de regering aan.
Fact finding en begrip over de Surinaamse werkelijkheid kan niet eenzijdig tot stand komen en niet zonder een gevoerde dialoog met de beleidsmakers. Fitch is na januari 2019 niet meer op missie naar Suriname gekomen. In het najaar stuurden zij een zogeheten medium-term analyse de ether in die wederom zeer negatief was.
“Suriname had totaal geen inbreng daarin aangezien Fitch stelde dat het geen rating betrof en het stuk daardoor op afstand kon worden geschreven. Inderdaad werden ook nimmer onze boodschappen overbracht. Suriname wees op de positieve vooruitzichten van de Afobakadam en het voordeel van het kunnen laaghouden van de subsidiekosten in de energie.
“Wederom opereert Fitch vanuit een afstand. Zij is niet ter plekke geweest en heeft geen gesprekken met de regeringsinstanties gevoerd. Zij heeft afgelopen woensdag een concept rapport opgestuurd waarin het rating downgrade besluit staat en gezegd dat er voor vrijdag kan worden gereageerd. De reactie volgens haar kan echter alleen bestaan uit een protestaantekening tegen het besluit, maar het besluit zelf is een eigen prerogatief van Fitch.
“Fitch dringt haar besluit dus op als een faite acompli.
“Het Fitch besluit om de ratingverlaging te bespoedigen zonder naar Suriname te komen en door te drukken volgt bovendien nadat de regering haar service contract reeds heeft opgezegd. Waarom zij doorzet op de rating downgrading is dus de vraag. Het vermoeden is niet ver te zoeken. Het doel is om de oppositie in kaart te spelen. Vandaar dat de regering aan Fitch heeft doen weten dat zij transparant over hun doelstelling moeten zijn.
“Fitch is aangegeven om hun rapport van een publieke disclaimer te voorzien dat er geen relatie meer met de Surinaamse overheid bestaat waardoor noch de overheid betrokken is geweest, noch betrokken heeft hoeven te zijn.
Fitch dient verantwoordelijkheid te nemen voor wat ze zelf schrijven en wiens doel zij dient”, aldus een verklaring van de regering.

Overige berichten