AdeKUS presenteert resultaten SDG-nulmeting

GFC NIEUWSREDACTIE- De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) heeft met succes een tweede stakeholdersessie gehouden met als hoofddoel de presentatie van de resultaten van een SDG (Sustainable Development Goals) nulmeting en het verzamelen van waardevolle feedback van de betrokken partijen.

De AdeKUS, een toonaangevende universiteit in Suriname met 7 faculteiten en verschillende onderzoeksinstituten, heeft zich gevestigd als een bastion van kwalitatief hoogstaand onderwijs.

De universiteit legt sterk de nadruk op kennisdeling en kennisontwikkeling, waarden die naadloos aansluiten bij de cruciale rol van onderwijsinstellingen bij het verwezenlijken van de Sustainable Development Goals (SDGs).

De voortgang naar duurzaamheid begon op 30 november 2022 met de oprichting van de SDG-commissie voor een periode van 1 jaar binnen de AdeKUS.

Deze mijlpaal vormt de eerste stap in het proces om de SDGs te verankeren in het beleid, de structuur en het onderwijs van de universiteit.

De recente stakeholdersessie diende als platform om de resultaten van een gedegen SDG nulmeting te delen met leidinggevenden en belanghebbenden binnen de universitaire gemeenschap.

Deze nulmeting werd uitgevoerd onder leidinggevenden van de diverse faculteiten, studierichtingen, instituten, afdelingen en commissies, en had meerdere doelstellingen:

Inzicht verschaffen in de percepties en kennis van de leidinggevenden over de SDGs.

De huidige toepassing van de SDGs op de AdeKUS analyseren, met de nadruk op onderwijs en onderzoeksactiviteiten op de campus, lopende projecten en partnerschappen gericht op het bereiken van de SDGs.

OOK INTERESSANT
Dodelijke aanrijding Welgedacht B weg: Bestuurder aangehouden en voertuig in beslag genomen

De verzamelde informatie gebruiken als basis voor het ontwikkelen van een op maat gemaakt SDG-beleidsplan voor de AdeKUS, inclusief communicatieve en capaciteitsopbouwende initiatieven.

De nulmeting maakte gebruik van een kwantitatieve onderzoeksaanpak, met een online semigestructureerde enquête via Google Forms als het voornaamste instrument. Alle leidinggevenden binnen de AdeKUS, waaronder die van faculteiten, studierichtingen, instituten, afdelingen en commissies, werden betrokken bij het onderzoek, met een totaal van 65 deelnemers in de onderzoekspopulatie.

De respons op de enquête was bevredigend, met 29% van de leidinggevenden die de vragenlijst invulde. Hoewel dit percentage als matig kan worden beschouwd, vertoonde de respons een representatieve spreiding over alle faculteiten van de universiteit.

Deze succesvolle stakeholdersessie benadrukt het commitment van de AdeKUS om duurzaamheid te omarmen en de SDGs te integreren in alle facetten van de universitaire inspanningen.

Met aanbevelingen voor het beleidsadvies, de communicatiestrategie, het capaciteitsversterkingsplan en het financieel plan, staat de AdeKUS op het punt een gedegen roadmap te creëren voor het verwezenlijken van duurzame ontwikkeling binnen haar instelling.