fbpx

“Actief burgerschap dringend vereist voor sterke gemeenschap”

GFC NIEUWS- Om een sterke gemeenschap te vormen die eensgezind en op eigen kracht bijdraagt aan de ontwikkeling van het land is actief burgerschap een dringende vereiste.

Vandaag zien wij weinig nieuwe burgerinitiatieven en sterven de bestaande initiatieven een langzame dood.

Om allerlei redenen neemt de betrokkenheid van de burger af en wordt zij steeds vaker omschreven met de term ‘apathisch’ (ongevoelig, zonder belangstelling, flauw reagerend). Een zeer ongunstige ontwikkeling voor ons land.

Tijdens Café Middenweg, het wekelijkse politiek café van de PALU, deelde Imran Taus, bestuurskundige en kaderlid van de PALU, zijn visie over de omschakeling ‘van maatschappelijke zorg naar maatschappelijk support’.

In zijn analyse zou het bieden van maatschappelijke zorg zodanig geherstructureerd moeten worden, dat deze niet slechts bijdraagt aan het verzachten van de economische noden van burgers, maar ook aan het verantwoordelijkheidsbesef van het individu en de versterking van gemeenschappen. Het succes hiervan vraagt om een meer integrale netwerkbenadering met betrokkenheid van burgers, buurtorganisaties en particuliere initiatieven.

In zijn voorstel dat uitgaat van een Publiek-Private Partnerschappen (overheid en particuliere samenwerking) breekt hij een lans voor de vorming van de jeugd. ‘Wij kunnen niet langer toekijken hoe onze jeugd begeleiding ontbeert en gevormd wordt door de straat’.

Het 3e milieu, de georganiseerde vrije tijd (jeugdclubs, kunst-, cultuur- en sportverenigingen, etc.) is noodzakelijk voor de uitwisseling van kennis, ervaring en de overdracht van normen en waarden. Hierin is de participatie van ouders, gepensioneerden, kunstenaars, sporters, etc. van groot belang.

BEKIJK OOK
Regering in gesprek met vakbonden ziekenhuizen

Uit de praktijk blijkt ook dat hulpbehoevende burgers vaak de weg naar hulp niet weten en daardoor niet tijdig begeleid kunnen worden. Hierdoor verergert het probleem van de burger en is zij daardoor aangewezen op kostbare en schaarse specialistische hulp.

Om mensen in een vroeg stadium te helpen, stelt Taus een nieuwe aanpak voor, waarin de sociaal werker actief is in het veld en niet slechts bekend is met het aanbod van de overheid, maar ook het aanbod van lokale instellingen en de private sector.

De nieuwe sociaal werker zou in zijn voorstel meer een wegwijzer-functie vervullen binnen het publiek en private aanbod.

Met lokale netwerken gevormd door actoren uit het derde milieu, het onderwijs, de zorgsector, justitie, en anderen, zouden bestaande plannen om condities (tegenprestaties) te verbinden aan sociale voorzieningen een grotere bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en het maatschappelijk bewustzijn van burgers.

Ondersteuning van de Staat moet ertoe leiden dat burgers versterkt worden en voor zover zij kunnen op eigen kracht participeren en bijdragen aan de ontwikkeling van ons land.