fbpx

Abdoel: aanpassing belastingwetten voor doelmatigheid en verbetering dienstverlening belastingdienst

GFC NIEUWS- Volksvertegenwoordiger Amzad Abdoel is er voorstander van dat belastingwetten worden aangepast met het oog op doelmatigheid en het verbeteren van de dienstverlening van de Belastingdienst.

Hij doelt hiermee op vier fiscale wetten die donderdag op de agenda stonden van de Openbare Vergadering van De Nationale Assemblee.

Het gaat om de ontwerpwet Toekenning van Fiscaal Identificatienummers, Wet nadere wijzigingen van de Inkomstenbelasting 1922, Wet Loonbelasting en de Wet Omzetbelasting 1997. Bij alle vier ontwerpwetten is Amzad Abdoel voorzitter van de commissie van rapporteurs.

Bij de ontwerpwet Toekenning van Fiscaal Identificatienummers gaat het volgens Abdoel hoofdzakelijk om het toekennen van een fiscaal identificatienummer aan belastingplichtigen. Deze wetsaanpassing heeft als doel de administratie van de Belastingdienst daadkrachtiger en doelmatiger te maken maar tegelijkertijd ook klantgerichter en beter controleerbaar.

Deze ontwerpwet richt zich verder op het elimineren van onnodige bureaucratie en administratieve lasten. Na goedkeuring van dit ontwerp zullen alle bestaande vastnummers, stamnummers en import/exportnummer volledig worden vervangen. Hiervoor is er een overgangsfase ingebouwd.

Abdoel geeft verder aan dat de mate waarin deze uitgangspunten kunnen worden nageleefd, mede wordt bepaald door de mate waarin de Belastingdienst haar gegevenshuishouding op orde heeft.

“Binnen de gegevenshuishouding van de Belastingdienst spelen fiscaal identificatienummers een spilfunctie. Fiscaal identificatienummers dienen om persoonsgebonden gegevens eenduidig te identificeren. De handelingen met betrekking tot persoonsgegevens zijn door ICT eenvoudiger, gemakkelijker en effectiever geworden.

BEKIJK OOK
Extra aandacht voor sikkelcelziekte op zondag 19 juni

De vernieuwingen die daardoor mogelijk zijn geworden, zoals de invoering van klantgerichte dienstverlening, eenmalige gegevensverstrekking, reductie van de administratieve lasten, koppeling van gegevens voor opsporing en handhaving en bestrijding van identiteitsfraude vormen de belangrijkste redenen voor actualisering van het persoonsnummerbeleid.”

“De kern van deze actualisering bestaat uit de invoering van een fiscaal identificatienummer (Fin) voor de klantcontacten tussen burger en overheid waarbij het gebruik van een persoonsnummer nodig is ten behoeve van eenduidige identificatie en registratie van personen bij de Belastingdienst. In dit wetsvoorstel zijn regels opgenomen ter zake físcaal identificatienummers voor gebruik door de Belastingdienst. Dit algemene persoonsnummer treedt in de plaats van de bestaande vastnummers, stamnummers en import/exportnummers.”

Bij de drie overige ontwerpwetten staat centraal het bij wet mogelijk maken dat aangiftes online gedaan kunnen worden. Bij elk van deze wetsproducten is aanpassing aangebracht in één artikel. Bij de Wet Inkomstenbelasting is dat artikel 42, bij Loonbelasting artikel 20 en bij Omzetbelasting artikel 11.

Deze aanpassingen zijn bedoeld om de dienstverlening aangenamer, soepeler en efficiënter te maken.

Verder is het van eminent belang dat de processen en procedures binnen het geheel binnen de perken van wet en regelgeving verlopen.