fbpx

Aanvullingen en verbeteringen akten CBB gebonden aan wettelijke procedures

Wanneer burgers achteraf fouten constateren in akten die door het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) worden opgemaakt, kunnen zij een verzoek tot aanvulling of verbetering doen bij de afdeling Aanvullingen & Verbeteringen van deze instantie. Het corrigeren van dergelijke fouten is gebonden aan wettelijke regels en procedures.

De burger moet allereerst meerderjarig zijn om een verzoek tot aanvulling of verbetering te doen. Bij een minderjarig kind, dient de aanvrager een belanghebbende, gemachtigde of wettelijke vertegenwoordiger te zijn van dat minderjarig kind. Gaat het om een late aangifte van overlijden, dan dient de burger het overlijdensbewijs, het familieboekje, de geboorteakte van de overledene en diens identiteitskaart mee te nemen.

Bij late aangifte van geboorten dient de aangever het geboortebewijs van het ziekenhuis dan wel de Medische Zending of een verklaring van de vroedvrouw – bij een thuisgeboorte – mee te nemen. Ook is het raadzaam dat betrokkene schoolpapieren, vaccinatieboek, doopbewijs, dokterskaart en andere documenten meeneemt waarop zijn of haar gegevens vermeld staan.

Pearl Touwslager, werkzaam op de afdeling Aanvulling & Verbeteringen, zegt dat het weleens voorkomt dat de burger achteraf fouten constateert in de opgemaakte akten zoals een verkeerde datum, een verkeerde schrijfwijze van een naam of een late aangifte van geboorte of overlijden.

BEKIJK OOK
Plannen voor inzetten meer vrouwen en mensen met een beperking op Nieuwe Haven

“We praten over een aanvulling wanneer binnen de vastgestelde termijn er geen aangifte van geboorte of overlijden is gedaan of wanneer een bepaald register verscheurd of verminkt is geworden. We praten over een verbetering wanneer in de desbetreffende akten een fout of fouten zijn geconstateerd”, legt Touwslager uit.

Wanneer het gaat om een verbetering, dan hangt het ervan af om welke verbetering het gaat om te kunnen bepalen welke stukken overlegd moeten worden. Allereerst zal de foutieve akte en het familieboekje moeten worden overlegd.

Bij een foutieve geslachtsnaam moet ook het familieboekje van de grootouders worden meegenomen. Het komt ook weleens voor dat het geslacht verkeerd is aangegeven. In dat geval is er een verklaring van de arts nodig, alsook het geboortebewijs van belanghebbende waarop het geslacht duidelijk vermeld staat.

Bij een verkeerde vermelding van de geboortedatum of de geboorteplaats dient het geboortebewijs, dat is verkregen van het ziekenhuis, de Medische Zending of de verklaring van de vroedvrouw te worden overlegd. Hetzelfde geldt wanneer de gegevens van de ouders verkeerd zijn opgenomen in de geboorteakte.