Aanpak agrarische infrastructuur Saramacca

GFC NIEUWSREDACTIE- Ter ondersteuning van het beleid van de regering en in het bijzonder van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en de agrarische productie in het district Saramacca, worden door SURZWAM N.V. een werkarm van het ministerie van LVV en het Commissariaat gezamenlijk onderhoudswerkzaamheden in het hele district uitgevoerd aan sluizen, bruggen, drainage en irrigatie kanalen en wegen.

In dit kader heeft de minister van LVV, Parmanand Sewdien, een werkbezoek gebracht aan het district, om zich persoonlijk te oriënteren.

De minister bezocht de Bombaysluis en Uitkijkpolder, waarbij hij en zijn delegatie van harte werden verwelkomd door boeren van de desbetreffende gebieden.

In het ressort Tijgerkreek is de Bombaysluis, die voor afvoer van overtollige water over een gebied van 800 ha zorgdraagt hersteld. Dammen rondom de sluis zijn weggespoeld en stonden op omvallen.

Door het tijdig en gezamenlijk ingrijpen van het ministerie van LVV, SURZWAM en het Commissariaat is het gebied bespaard gebleven van het binnendringen van brakwater, welke voor verzilting van de bodem kan zorgen. Hierdoor zouden wij dan weer ruim 800 ha aan landbouwareaal verliezen.

Vermeldenswaard is dat in dit gebied voornamelijk aan fruit-, en groenteteelt wordt gedaan. De productie is bestemd voor de lokale- en de exportmarkt.

In het ressort Jarikaba wordt te Uitkijkpolder, welke 1.200 ha beslaat aan agrarische productie, de bruggen, drainage kanalen en wegen aangepakt.

Vanaf de start in januari j.l. zijn reeds 8 bruggen hersteld en een begin gemaakt met het cunetten van de wegen, zodat deze bezand kunnen worden.

De wegen van dit gebied waren moeilijk begaanbaar, waardoor boeren moeilijk hun areaal konden bereiken en hun oogst afvoeren, met als gevolg grote kwaliteitsverliezen.

Minister Sewdien, het DNA-lid Debie en districtscommissaris Sherin Bansi-Durga werden in beide gebieden door boeren en ook en door de voorzitters van coöperaties, welke actief zijn in de desbetreffende gebieden bedankt, en ondersteuning toegezegd voor het goede werk dat gezamenlijk in het district wordt uitgevoerd ter vergroting van de productie.

Tevens hebben zij ook kenbaar gemaakt dat de boeren welwillend zijn dat spoedig waterschappen in de desbetreffende gebieden worden opgezet, zodat zij gezamenlijk de onderhoud van de infrastructuren kunnen doen. Dit, omdat zij momenteel in bepaalde gevallen zelf de wegen, bruggen en sluisdeuren met eigen inbreng herstellen.

Overige berichten