fbpx
Aangenomen wet verkleint verschil uitzendwerk en vastwerk

De wet “Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten door Intermediairs” werd vrijdagochtend omstreeks 1.13 uur kamerbreed met algemene 34 stemmen aangenomen door De Nationale Assemblee (DNA).

Dit wetsproduct is een volledige nieuwe arbeidswet die zich richt op regulering van uitzendbureaus. Het zal moeten voorkomen dat uitzendkrachten uitgebuit worden.

Met de aanname van deze wet wordt ingespeeld op de ontwikkelingen en uitdagingen van flexibele arbeid die zijn intrede in ons land deed sinds de jaren negentig. Sindsdien hebben opeenvolgende regeringen de intentie gehad om middels wetgeving grip te krijgen op de ongewenste ontwikkelingen rondom flexibele arbeid.

Uitzendwerk als vorm van flexibele arbeid is door de jaren heen steeds meer ten koste gegaan van vastwerk en traditionele werkrelaties. Toch benadrukt het ministerie van Arbeid dat deze wet niet bedoeld is om flexibele arbeid tegen te gaan of te verbieden. Integendeel biedt deze wet perspectieven aan uitzendbureaus en inleenbedrijven om het verschil qua rechtspositie van arbeidskrachten tussen uitzendwerk en vastwerk te verkleinen en met een beetje goede wil zelfs te nivelleren.

Het fenomeen van uitzendwerk en contractarbeid in ons land vindt zijn oorzaak in de toenemende concurrentie en globalisering in de wereld vanaf het einde van de vorige eeuw. Sindsdien begonnen niet-traditionele arbeidsrelaties steeds meer gecompliceerde vormen aan te nemen. Uitzendwerk is bedoeld voor tijdelijk werk, hoge seizoenpieken, of als opstap naar een vaste dienstbetrekking.

Echter is gebleken dat puur om winstoogmerk een aanzienlijk deel van de uitzendbureaus en inleenbedrijven, uitzendwerk heeft gebruikt omwille van goedkope arbeidskrachten. Soms gebeurde dat met de bedoeling om vaste werknemers van bedrijven te vervangen. Over het algemeen worden niet eens basale arbeidsrechten toegekend aan uitzendkrachten. Zo ook raken uitzendkrachten steeds weer tussen wal en schip in de driehoekige rechtsverhouding tussen uitzendbureau en inleenbedrijf enerzijds en hen anderzijds.

Het is het ministerie bekend dat bepaalde uitzendbureaus en inleenbedrijven het principe van decent work wel steeds hebben toegepast bij uitzendwerk. Als het aan dat deel lag was deze wet misschien niet nodig. In elk geval zal met deze wet het malafide deel van het bedrijfsleven, zich niet langer meer kunnen verschuilen achter deze bedrijven. De wet is vooral bedoeld voor dat deel van bedrijven dat zich slechts focust op maximaal winstbejag, waarbij op grove wijze uitbuiting plaatsvindt van arbeidskrachten.

Uitbuiting van arbeidskrachten ongeacht hun status is in strijd met het beginsel van decent work dat door de sociale partners worden nagestreefd. Zogenaamde flexibele werkrelaties met uitbuiting tot gevolg zijn onbeschaafd voor onze samenleving en hebben in de afgelopen twee decennia in ons land een negatieve invloed gehad op het instituut van collectief onderhandelen. Hierdoor is de onderhandelingspositie van werknemers bij loonvorming en secundaire arbeidsvoorwaarden enigszins verzwakt.

Ook is gebleken dat niet traditionele werkrelaties de oprichting van vakbonden hebben bemoeilijkt. Deze negatieve ontwikkeling vormt een dreiging voor de verdediging van de sociale en economische belangen van werknemers. Bovenal vormen werkrelaties gefundeerd op onethische arbeidswaarden een directe ondermijning van de decennialange opgebouwde harmonische arbeidsverhoudingen in ons land.

De wet” Ter Beschikkingstelling Arbeidskrachten door Intermediairs” moet ook gezien worden in het kader van de complete modernisering van de arbeidswetgeving die in overeenstemming gebracht moet worden met standaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en van de Caricom.

In dit kader heeft DNA de afgelopen periode al vijf van de zes arbeidswetten die het ministerie heeft aangeboden voor goedkeuring aangenomen. Deze zijn: de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst, de Wet Vrijheid Vakvereniging, de Wet op het Arbeidsadviescollege, de wet Arbeidsinspectie, en de wet Terbeschikkingstelling arbeidskrachten door Intermediairs. De laatste wet die voor deze fase nog behandeld dient te worden door DNA is: de Wet Arbeidsbemiddeling.

Het ministerie wenst te kennen te geven dat al deze wetten na consultatie met het bedrijfsleven en de vakbeweging tot stand zijn gekomen. Dit heeft ook gegolden voor de wet “Ter Beschikkingstelling Arbeidskrachten door Intermediairs”.

Het ministerie heeft zich middels de Wet op het Arbeidsadviescollege (AAC) verplicht de sociale partners te betrekken bij de voorbereiding van arbeidswetten. In het Arbeidsadviescollege hebben zowel de vertegenwoordigers van de werkgevers als vakbeweging volledige inspraak gehad bij de voorbereiding van deze wetten.

Ook bij het vooronderzoek door DNA zijn maatschappelijk breed relevante belanghebbenden aangehoord en mochten ze de ontwerpwetten voorzien van commentaar. De ervaring is dat de aanvankelijke aangeboden wetsontwerpen, op basis van discussies over de verschillende inzichten in het parlement, uiteindelijk worden aangepast voordat deze worden aangenomen.(GFC)

Meer nieuws

Eigen basisschool voor Drepada

GFC NIEUWS- Het dorp Drepada in Brokopondo heeft op maandag 19 oktober een mijlpaal bereikt. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Bond Universiteit zet beraad voort

GFC NIEUWS- De Werknemers Federatie Universiteit (WFU) zegt dat het beraad dat donderdag 15 oktober is ingegaan, wordt voortgezet. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

101 personen geswabt, 98 Covid-negatief

GFC NIEUWS- Afgelopen etmaal zijn 101 Covid-testen uitgevoerd. 98 personen testten negatief. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

A-20: Het patroon van patronage

GFC NIEUWS- De benoeming van de First Lady in verschillende functies heeft voor grote beroering gezorgd. En terecht, want het is een schandelijke zaak. Dikke…

Winnaars Web Development Challenge 2020 bekend

GFC NIEUWS- De Datasur National Web Development Challenge 2020 is al achter de rug. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Ingezonden| Hoe is het in Godsnaam mogelijk?

GFC NIEUWS- Onder referentienummer 020028, gedagtekend 15 september 2020 werd door een officiële instantie, met name Het Honorair Consulaat van de Republiek Suriname in Nederland,…

Ramdin lanceert VN week in Suriname

GFC NIEUWS- Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft de VN week gelanceerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

Goede afspraken tussen Suriname en Guyana

GFC NIEUWS- Bij het recente ministerieel bezoek aan Guyana zijn goede afspraken gemaakt die binnen niet al te lange tijd verder zullen worden uitgewerkt. Dikke…

Actieve Covid-19 verder gedaald naar 79

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen in Suriname is 79. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Teveel zoetmakers nu ook gelinkt aan ADHD

GFC NIEUWS- Het gebruik van teveel fructose ( zoetmakers) wordt nu ook gelinkt aan ADHD( (attention deficit hyperactivity disorder), ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis…

De waardigheid van vrouwen

GFC NIEUWS- Onmenselijke vormen van huiselijk geweld waarbij vrouwen het zelfs met de dood moeten bekopen, lijken vandaag de dag geen uitzondering meer te zijn….