Aangeboden | Suriname heeft verbrandingsovens nodig

Ik wilde eigenlijk al lang al schrijven onder welke miserabele omstandigheden het huisvuil wordt opgehaald in Suriname door onder andere minderjarige jongeren. Het is beter in een later stadium – in een meer pedagogisch perspectief – hierover mijn visie te geven.

Ik wil u wel alvast zeggen dat ik niet onder woorden kan brengen hoe beschamend het is dat een beschaafd land huisvuil ’s nachts laat ophalen. Het stinkt kilometers ver en daarachter lopen jonge mannen die dit vuil voor ons in de vuilniswagen deponeren.

Nog erger vind ik het dat niemand hierover klaagt en er nooit hierover is geschreven. De plaats Ornamibo waar één van onze grootste geleerden is geboren (Jnan Hansdev Adhin, 1927) is tegenwoordig een vuilstortplaats.
De actiegroep “STOP ORNAMIBO STORT” vraagt reeds jarenlang aandacht voor dit probleem in hun omgeving. Diverse journalisten hebben hierover reeds geschreven.

In ons land is men gewend voor schandalen in de gemeenschap de president aan te schrijven. Vanuit zijn kabinet is echter tot nog toe geen enkele actie ondernomen om deze zaak aan te pakken.
Met leugens is het volk dom gehouden zodat zij op de NDP konden stemmen. Hoewel vele neutrale scribenten de kiezers hiervoor hebben gewaarschuwd, hebben velen niet geluisterd.

Volgens onze vroegere president Venetiaan (1936) mogen wij als volk zelf bepalen wie wij als president willen kiezen (dWT,18 juni 2016). Daarom zijn er geen beperkende regels opgenoemd in de Grondwet.
Volgens mij stelt hij dit om zijn eigen omissies te verdoezelen.

Ik heb Venetiaan altijd een zeer zwakke president gevonden die nooit dit ambt drie termijnen lang had mogen bekleden (de leegloop bij de NPS is mede hiervan het gevolg). Eveneens tijdens zijn regeringsperioden vierden corruptie, nepotisme en patronage hoogtij.
In hetzelfde artikel in dWT wordt melding gemaakt van chantage door Paul Somohardjo.

Er werden geen prioriteiten gesteld waardoor niet gewerkt kon worden aan de organisatie voor het ophalen van huisvuil in het algemeen en in het bijzonder het gescheiden ophalen hiervan, zodat dit afval op economisch verantwoorde wijze verwerkt kon worden.
In Suriname heb je veel praatjesmakers die het volk om de tuin leiden.

Ons afval

Het afval dat wij wekelijks aanbieden, is niet het enige residu. Daarnaast heb je bijvoorbeeld asbest, wrakken die tot grofvuil gerekend worden, voorts bomen en takken, glas, hout, papier, puin en andere rommel.
Nog steeds wordt dit vuil niet gescheiden verzameld en opgehaald.

De milieuverontreiniging die hierdoor wordt veroorzaakt, wordt niet opgemerkt. Althans niemand maakt zich hier echt druk over.
Er bestaan in Suriname wel bedrijven die ijzer en koper verzamelen en deze uitvoeren. Dit geldt in zekere mate eveneens voor plastic (petflessen).
Verder is het mij niet bekend op welke wijze er beleid is ontwikkeld voor de adequate verwijdering van vuilnis in ons land.

Soms lees ik dat iemand klaagt over het verbranden van bladeren of andere rommel die schadelijk is voor de gezondheid alsmede het milieu. Maar wie stoort zich daar nou aan? Dat daartussen onder andere asbest wordt verbrand, weet niemand omdat er bijna nooit wordt opgetreden door de bevoegde instanties tegen het illegaal verbranden en of dumpen van vuil.

Wanneer je door groot Paramaribo wandelt, tref je sporadisch een vuilnisbak aan. In de regentijd blijkt hoeveel vuil illegaal is gedumpt in goten, rivieren en sloten.
Het Saramaccakanaal is al jaren niet opgehaald en uitgediept. Dit geldt tevens voor de Sommelsdijkse Kreek die op sommige plaatsen helemaal is dichtgegroeid.

Het afval wordt in heel Suriname gedumpt op schandelijke en onverantwoordelijke wijze. Te Ornamibo is de Pararivier en de grond ernstig vervuild. Wanneer houden deze wantoestanden op?

De huidige regering had ons beloofd dat Suriname net zo welvarend als Dubai zou worden. Er zouden onder andere ziekenhuizen gebouwd worden, een spoorlijn zou wederom het levenslicht zien.
Bijna geen enkele belofte is waargemaakt. Zo is evenzo het Constitutioneel Hof niet opgericht. Dit instituut zal nimmer komen onder deze coalitie. Wij laten ons knollen voor citroenen verkopen!

Verbrandingsoven

Nu wij toch binnen de poorten van diverse internationale financieringsorganisaties zijn beland, is het raadzaam om ter bescherming van ons milieu evenzo te smeken of er verbrandingsovens gefinancierd kunnen worden.

Het is belachelijk dat de huisvuilzakken allerlei kleuren hebben terwijl bijna niemand de echte noodzaak hiervan inziet. Er bestaan diverse soorten afvalverbrandingsovens die het afval vernietigen. Echter moet onder andere de vrijkomende waterstofchloride, waterstoffluoride, zwavelzuur en stikstofoxide eveneens gezuiverd worden.

Dit geldt ook voor de zware metalen als lood, cadmium en kwik. Wij zien dat door de diverse regeringen van Suriname concessies zijn verleend aan buitenlandse multinationals waarbij het dubieus is of zij oog hebben voor het milieu en ons ecosysteem.

In ieder geval is het zo dat in westerse landen elektriciteit wordt opgewekt uit huishoudelijk restafval. Het wordt nu tijd dat wij ons vuilnis gescheiden gaan verzamelen en verbrandingsovens worden geïnitieerd.

Dit plan bestaat al heel lang bij het ministerie van Openbare Werken. Wellicht is het door geldgebrek en corruptie weer in een bureaulade verdwenen. Het is echter noodzakelijk dat er thans met enige voortvarendheid aan deze zaak wordt gewerkt!

Robby Roeplall

Overige berichten