fbpx
Aangeboden | Staatsveiligheid onderzoeken

Als u de tijd neemt om de resolutie van 29 juni 2016 adequaat te bestuderen zoals deze in de media is gepubliceerd inzake het proces van de Decembermoorden dan valt direct op dat de tekst vol met tekstuele fouten zit alsmede het onjuiste gebruik van de interpunctie.
De opsteller(s) van de “resolutie” verdienen geen schoonheidsprijs voor het gebruik van de Nederlandse taal en -spelling.
Bovendien lijkt de resolutie meer een pleidooi te zijn – gericht aan de procureur-generaal – dan een onderzoek van de staatsveiligheid met de onderbouwde juridische beslissingen.

De term “grootedelachtbaar” genoemd in de resolutie ben ik in de titulatuur nergens tegengekomen. De president van de rechtbank dient als ‘edelachtbare heer’ aangesproken te worden.
Overigens is de titulatuur de laatste decennia steeds meer in onbruik geraakt. Deze “ouderwetse” benamingen afkomstig uit Nederland wil men nog wel gebruiken in Suriname en bepaalde wetten die volgens het concordantiebeginsel zijn overgenomen afschaffen omdat ze niet (meer) passen bij de zienswijze van de hoofdverdachte van de Decembermoorden.

Worden er wellicht weer van die dictatoriale decreten uitgevaardigd? De minister van Justitie en Politie die aanvankelijk Spaans en Rechten (bachelor) heeft gestudeerd aan de universiteit te Groningen (Nederland), zou dan in ieder geval op zoek moeten gaan naar ervaren wetgevingsjuristen.
Bovendien moet zij zich diep schamen voor de onduidelijke, ondeugdelijke en of ongenuanceerde politieke standpunten die zij inneemt om een zaak bij de rechtbank aanhangig gemaakt te verstoren.

Ik heb reeds vaker opgemerkt dat bepaalde studies en promoties aan de Universiteit van Suriname gedaan niet altijd gelijkgesteld zijn aan westerse opleidingen. Althans daar vaak niet worden erkend vanwege de gebrekkige certificering.
Westerse universiteiten en hogescholen worden onderworpen aan strenge kwaliteiteitsnormen voor de borging van onder andere de opleidingen en onderzoek.

U zult zich ongetwijfeld afvragen waarom ik dit schrijf en in welk verband zulks staat tot het onderwerp. Ik heb namelijk gemerkt dat bepaalde advocaten die de verdediging van de hoofdverdachte voeren niet meer genuanceerd tot de journalisten spreken en zelfs “krachttermen” gebruiken.

Een journalist stelde bijvoorbeeld de vraag: “Als de hoofdverdachte zich onschuldig acht waarom mag de Krijgsraad dan niet tot een afgewogen uitspraak komen?” Hierop gaf een advocaat die de hoofdverdachte verdedigt een zeer ontwijkend antwoord. Laat u zich eveneens niet van de wijs brengen door de curieuze standpunten van politici die natuurlijk meestal hun eigen belangen verdedigen.

Inmenging en onderzoek staatsveiligheid

Zowel de auditeur-militair als de procureur-generaal hebben geen enkel onderzoek gedaan naar de staatsveiligheid om een adequaat juridisch standpunt in te nemen. Ik vind dit evident een zeer kwalijke zaak! De hoofdverdachte die tevens president is van Suriname dient een resolutie in bij de procureur-generaal en vervolgens wordt deze bijdrage zonder nader justitieel onderzoek geaccepteerd.

Waar is men eigenlijk mee bezig? Als de procureur-generaal geen onderzoek doet, verzaakt hij zijn taak als eindverantwoordelijke van de vervolging en dient hij onmiddellijk op te stappen. Van deze functionaris had ik zulks echt niet verwacht.
In eerdere artikelen heb ik reeds aangegeven dat de auditeur-militair elke gelegenheid aangrijpt om vertragingen in het proces te veroorzaken. Eigenlijk zou de president van de Krijgsraad hem tot de orde moeten roepen. Wie de orde bij de rechtbank niet kent, moet niet zomaar oordelen!

Het is de voorzitter (president) die beslissingen neemt en niet de vervolging (procureur-generaal). De resolutie is dan ook niet aan de president van dit college gericht maar aan de procureur-generaal. Dat zou pas een ernstige verstoring van de rechtsgang zijn! De president heeft daarom terecht opgemerkt dat de resolutie niet aan haar is gericht.

Ik vermoed dat de auditeur-militair gedreven door angst zijn requisitoir (rechtsvordering: straf of vrijspraak in dit geding) niet heeft gehouden maar gevraagd heeft om het proces te beëindigen zoals de hoofdverdachte – nu president van Suriname – heeft geëist. Gelukkig heeft de president vervolgens gevraagd of de vraag van de auditeur-militair evenzo zijn requisitoir is waarop hij gelukkig ontkennend heeft geantwoord.

De heer Elgin meldde nog dat hij sedert 2012 zijn requisitoir klaar heeft. Kortom zijn verzoek aan de president van de rechtbank is niet meer dan een mededeling namens zijn meerdere de procureur-generaal. Het zou beter zijn geweest als de auditeur-militair wel zijn requisitoir had gehouden omdat hij een eigen verantwoordelijkheid heeft als vervolgingsambtenaar. Hij hoeft in geen geval de zienswijze van de procureur-generaal te delen omdat hij onafhankelijke beslissingen mag nemen.

Bovendien heeft hij evenzo een discretionaire bevoegdheid in strafzaken. Dat hoort bij zijn ambt alsmede het gezag dat volgens de wet aan hem is toegekend. De auditeur-militair moet zijn werk zorgvuldig en eerlijk doen! Zelfs al gaat het om de president van Suriname. Hij maakt immers deelt uit van de rechterlijke orde.

Nu er weer inmenging (politieke interventie) plaatsvindt (artikel 131 lid 3 van de Grondwet) door een resolutie bij de procureur-generaal in te dienen, moet zulks zonder meer worden afgestraft. Het kan toch niet zo zijn dat omdat iemand toevallig in een politieke functie als president van Suriname is gekozen hij eveneens van ernstige misdrijven gevrijwaard moet worden. Als de Krijgsraad geen wetten mag toetsen – bij het ontbreken van een Constitutioneel Hof – kan dit orgaan net zo goed ophouden te bestaan.

Onderzoek

De verdediging heeft het beslist niet gemakkelijk. De Krijgsraad kan de auditeur-militair opdragen een “neutraal” onderzoek te doen of de staatsveiligheid in het geding is. Afhankelijk van dit onderzoek (dat kort en tijdsgebonden dient te zijn) kunnen er verdere besluiten worden genomen.

De zitting van de Krijgsraad is nu geschorst tot 5 augustus 2016. Wat wij ons allemaal moeten afvragen, is of de president van Suriname niet zijn boekje te buiten gaat door gebruik te maken van allerlei bevoegdheden die bij zijn ambt horen en deze gebruikt bij zijn verdediging als natuurlijke persoon zijnde verdachte bij een strafproces.
Dat hij hierin alle steun geniet van de minister van Justitie en Politie moet ons niet verbazen: “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.”

Gelukkig hebben we een onafhankelijke Krijgsraad die neutraal oordeelt en tevens zeer deskundig is. Daarvan ben ik overtuigd! Dit schaakspel zal nog enige tijd duren: “Onrecht zal altijd afgestraft worden.” In de leer van karma constateren we dat goede daden van nature goede gevolgen hebben en slechte daden van nature slechte gevolgen.

In het leven ligt het niet voor de hand voor elke oorzaak een verklaring te vinden. De moorden op 7, 8 en 9 december 1982 worden nu “gebeurtenissen” genoemd als gevolg van een bepaalde oorzaak: “Waarom mag de rechtbank dit dan niet ongehinderd onderzoeken?”

Wat is de reden dat er zoveel tegenwerking wordt ondervonden? Zelfs als de staatsveiligheid niet in het geding is want dat wordt gewoon geënsceneerd om de waarheidsvinding te frustreren. Omdat Suriname aangesloten is bij diverse internationale organisaties hoort de Krijgsraad niet alleen de Surinaamse wetten maar idem dito internationale rechtsregels te eerbiedigen.

Dat geruzie van vooral juristen hoe artikelen in de Grondwet geïnterpreteerd moeten worden, heeft natuurlijk ook beperkingen omdat de Surinaamse rechtstaat gebonden is aan internationale verdragen. De toetsing hiervan is een zaak van de onafhankelijke rechtbank.

Aangezien voorts de staat Suriname ook partij kan zijn in een procedure moeten zij zich afzijdig houden van geschillen die aanhangig zijn gemaakt bij de rechtbank totdat er een oordeel is geveld. Anders is er sprake van inmenging en is geen onafhankelijke rechtspraak gegarandeerd.

Ik verwacht niet dat de VN ingrijpt als er voortdurend inmengingen (van welke aard ook) plaatsvinden bij de Krijgsraad. Dit orgaan moet ongestoord zijn werk kunnen doen. Zelfs al is men het met bepaalde beslissingen niet eens. Dan staat beroep open bij een hogere rechtbank. Dat hoort bij rechtspraak. Daarom worden alle beslissingen zorgvuldig genomen. Zeker als het om een megazaak als de Decembermoorden gaat. Dat waren echt geen gebeurtenissen hoor!

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat om onbegrijpelijke redenen er nog steeds geen Constitutioneel Hof bestaat in Suriname om de wetten te toetsen. Dat is geen echte verantwoordelijkheid van een rechtbank en daarom moet men het werk van de Krijgsraad niet stagneren: “Als de hemel niet bestaat, kan ik er ook niet naar toe gaan.” Zo eenvoudig is dat!

Moeten we deze politieke omissie de Krijgsraad aanrekenen? Een eenmaal aangevangen proces gaat gewoon door totdat er een uitspraak ligt! Immers dat is door de Krijgsraad reeds meegedeeld aan de nabestaanden van de slachtoffers!

Robby Roeplall

Meer nieuws

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…