fbpx

Aangeboden | Het lot van onze gepensioneerden en senior burgers

De Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden Overheidsdienst (BBGO):  ”De bond vindt het jammer dat wij steeds achter zaken moeten aangaan en net als BEDELAARS vragen naar twk en dat kan niet.

Er zijn voldoende actiemodellen voor gepensioneerden om de strijd te kunnen leveren. We merken in ieder geval wel in onze samenleving dat hoe harder men gilt, hoe sneller zaken aangepakt worden.

Gepensioneerden uit overheidsdienst moeten het doen met pensioengeld dat niets meer voorstelt. De precaire economische situatie treft de gepensioneerden en seniorburgers het hardst. Zij gaan nu harde acties voeren”, aldus de voorzitter van de BBGO Renate Wouden in DBS, editie 12 september 2017.

Twee en veertig jaar geleden, op 25 november 1975, werd onze nieuwe natie een feit. De Republiek Suriname was geboren. In die 42 jaar van staatkundige onafhankelijkheid hebben onze politieke leiders en bestuursorganen van hun politieke partijen de “bromki dyari”, het Surinaamse huis dat wij SAMEN zouden bouwen met vertrouwen in eigen kunnen (self reliance) gesloopt.

Wij zijn bedelaars geworden in plaats van trotse Surinamers. Onze senior burgers, de sociaal zwakste groep in onze samenleving, moeten hulp zoeken bij vrienden en familie. Onze gepensioneerden en senior burgers zijn gemarginaliseerd. Zij zijn door opeenvolgende regeringen RESPECTLOOS behandeld.

Tijdens de algemene verkiezingen worden zeer populistische beloften voor verbetering van de bedelaarspositie van de seniorburgers door politici en hun demagogen gedaan, alleen om kiezers als stemvee te gebruiken en te misbruiken. Onze burgers zullen moeten leren om politieke leiders en hun entourage diep, zeer diep in de ogen te kijken en te zeggen: ”een eerlijk en open mens is een betrouwbaar mens, die meent wat hij zegt en ernaar handelt.”

Het beloningsysteem van de overheid is een tijdbom. De jarenlange discussie over een rechtvaardige en menswaardige pensioenregeling en verlening aan alle senior burgers heeft tot op heden NIETS opgeleverd.

DNA-leden beschikken over het kruis (de wetgevende macht) en hebben zichzelf wel zeer RIJKELIJK GEZEGEND. Zij die de ultieme macht in dit land bezitten (presidenten, vicepresidenten, ministers, volksvertegenwoordigers (DNA-leden) hebben door de jaren heen zichzelf RIJKELIJK gezegend met vorstelijke staatssalarissen, staatspensioenen en kostbare staatsprivileges.

Het grootste deel van onze volksvertegenwoordigers is tevens ambtenaar en geniet derhalve twee of meerdere staatssalarissen en meerdere staatspensioenen. Zij hebben ook nevenberoepen, o.a. grootgrondbezitters met verkavelingsprojecten (staatsdomeingronden), verkoop van bouwkavels, koopwoningen, consultants, groot-landbouwers, importeurs, beroepsgraaiers uit de staatskas, aandeelhouders van aannemingsbedrijven, bemiddelaars & makelaars voor inpikken van staatsdomeingronden enz.

Een DNA-lid dat minister is geweest, ontvangt ex-ministerpensioen(SRD 9.000 per maand) en schadeloosstelling (SRD 16.000 per maand),  in totaal SRD  25.000 per maand. Een DNA-lid ontvangt maandelijks SRD 16.000 en na twee zittingsperioden ontvangt hij op 55-jarige leeftijd 100 % pensioen.

Een minister (salaris SRD 25.000 per maand) ontvangt zes maanden NA aftreden direct zijn ministerpensioen en hoeft dus niet te wachten tot hij 55 of 60 jaar is geworden!  

Het beloningsysteem en overige staatsprivileges van en voor ministers en DNA-leden is naar de gemeenschap toe zeer oneerlijk en zeer onrechtvaardig. Met al deze zeer buitensporige luxeregelingen voor politici wordt onnodig extra druk gelegd op staatsfinanciën en mag als zeer verkwistend en geldverspilling worden aangemerkt.

Het bewijs dat POLITICI zichzelf rijkelijk zegenen, grovelijk misbruik maken van hun macht en de staatskas onredelijk bezwaren blijkt uit de RESOLUTIE van 29 juni 2010 nummer 12, Staatsblad Republiek Suriname 2010,  nummer 83 en 84 van het duo Ramdien Sardjoe (Shanti- vrede – politiek) en Runaldo Venetiaan.

Deze resolutie regelt de LEVENSLANGE VOORZIENINGEN voor alle gewezen presidenten en vicepresidenten na afloop van hun ambtstermijn (“gewezen GEZAGDRAGERS”) en hun GEZINSLEDEN.

Zij maken allen LEVENSLANG aanspraak op de navolgende voorzieningen (naast hun dubbele vorstelijke staatspensioenen!) ten laste van de Staat Suriname zonder enige beperking:

Algehele eerste klasse vrije geneeskundige behandeling en verpleging,
Een staatsdienstauto met staatsbenzine en persoonlijke chauffeur in dienst van de Staat,
Telefoon nationaal en internationaal vaste verbinding, internetverbinding ADSL, mobiele telefoon inclusief geheime verbinding,
Elektronische beveiliging woonhuis en tevens twee man beveiliging, een of twee huisbedienden/tuinmannen (milieubeheer),
Diplomatiek paspoort bij buitenlandse reizen met VIP-room op luchthavens en protocollaire begeleiding door ministerie Buitenlandse Zaken.
Wie tot de gezinsleden van deze “ex-hoge ambtsdragers” behoren zegt de wet niet.

Bijbel, Genesis 4:9: ”Ben ik mijn broeders hoeder?“

Bijbel, Mattheus 7:12: ”Alle dingen dan, die gij wilt, dat U de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo;  want dat is de wet en de profeten.” De wet van de naastenliefde en medemenselijkheid.

Leendert Doerga

 

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden, de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.

Naar meer berichten...