fbpx

Aangeboden |  Een fundamenteel nieuwe ordening

De financieel-economische situatie van Suriname is zorgwekkend. Suriname verkoopt grondstoffen (ruwe olie, goud, hout) en met de opbrengsten hiervan importeert Suriname wat in de wereld te koop is en consumeert.

Voor politieke machthebbers is het populistisch goed om hun kiezers en achterban van goedkope importproducten te voorzien. Dit system is alleen vol te houden als Suriname goede wereldmarktprijzen voor haar grondstoffen kan ontvangen.

Zodra de wereldmarktprijzen gaan dalen, vervalt Suriname in een zeer kwetsbare exportpositie, in importbeperking, stijgende valutakoersen en zeer hoge inflatie en waardedaling van de Surinaamse munt. De armoede slaat dan om zich heen.

Het olierijke Venezuela is een leerrijk voorbeeld voor Suriname. Venezuela, rijkste olieland van Latijns-Amerika is van een rijk land een arm land geworden.

Een “FAILED STATE”

De economische structuur van Suriname is verder grotendeels gebaseerd op handel en dienstverlening. Zeer machtige rijke importeurs met zeer grote importbelangen hebben hun lange werkarmen tot in de hoogste regionen van onze politieke partijen en zijn tevens geldschieters van onze politieke leiders.

Het diversifiëren van de economie in de sectoren landbouw, agribusiness, veeteelt (vleesproductie, kipproductie, melkproductie), visserij, toerisme e.a. en de daarop te baseren verwerkingsindustrieën, is nooit van de grond gekomen.

Integendeel, opeenvolgende regeringen vanaf 1975 hebben door de jaren heen een overheidsapparaat opgebouwd van meer dan 50.000 ambtenaren dat de schaarse inkomsten van de overheid opslorpt.

Men hoort daarin het verwijt aan de achtergebleven politieke leiders, die zich inderdaad decennialang in hun machtsposities hebben kunnen nestelen en Suriname tot aan de rand van een moreel-financieel-economisch bankroet voerden.

De blik naar de toekomst richtend zal de gedachtegang moeten zijn het tot stand brengen en realiseren van rigoureuze hervormingen, een fundamenteel nieuwe ordening van staat, maatschappij, bestuur en samenleving.

De Surinaamse economie zal omgebogen moeten worden van een consumptie-economie naar een productie-economie. Het staatsbestuur zal openbaar, transparant, open en vrij van grove corruptie moeten zijn.

Democratie, rechtsstaat, rule of law met checkpoints, handhaving van wet en recht, bestrijding van graaicultuur en corruptie moeten diep in het hart van het volk gegrift zijn. De “no spang”-mentaliteit en “neks no fout”-attitude moeten overboord.

In een beschaafd land dat welvaart en welzijn wil realiseren voor iedereen is een goed functionerende sterke democratie met gezonde onafhankelijke instituten, staatsinstellingen een noodzakelijke voorwaarde.

Het sociaal, financieel en economisch welbevinden van het Surinaamse volk moet worden bevorderd door het presenteren van een GELOOFWAARDIG TOEKOMSTPERSPEKTIEF dat gebaseerd is op een doelgericht en realistisch ontwikkelingsgericht actieprogramma waarin de TOTALE BEVOLKING zal moeten participeren.

Eenheid, harmonie en solidariteit van alle bevolkingsgroepen en de totale samenleving zal bereikt moeten worden middels samenwerking van de twee grootste politieke partijen op basis van een gesloten REGEERAKKOORD met vastgestelde uitvoeringsplan en termijnlimieten.

Suriname heeft dringend harmoniemodellen, eenheidsmodellen , goed rechtvaardig bestuur, goed ondernemerschap en public-private partnerships nodig. Inschakeling en het betrekken van onze diaspora (kennis, kunde, planapparaat, planbureau, long term planning, kapitaal, markttoegang, internationaal netwerk en goodwill, economische diplomatie) is dringend gewenst.

Populistische politiek is de politiek van charismatische leidersfiguren die diepliggende ressentimenten in dit land bespelen en dit volk in hokjes verdeeld, in disharmonie en dom houden.

Het algehele politieke klimaat in Suriname is goed verziekt en is veroorzaakt door o.a. politieke machinaties, etnische politiekvoering, megapatronagepolitiek, het opportunistisch karakter van de Surinaamse politiek (“mi casa su casa-politiek” & staatsvleespottenpolitiek) en de zeer grote onbetrouwbaarheid van onze achtergebleven onverantwoordelijke politieke leiders die corruptie in het staatsbestuur faciliteren en de straffeloosheid hiervan bevorderen en handhaven.

Dit moet plaatsmaken voor rationele politiekvoering, rationele beleidsvoering die getoetst moet worden aan de beginselen van behoorlijk bestuur, goed bestuur, ethische, juridische en morele algemeen aanvaarde maatstaven.

Sterke, krachtige, onafhankelijke, integere staatsinstellingen die als waakhonden fungeren en wet en recht krachtig handhaven.

Dit zal alleen bereikt kunnen worden als de twee grootste politieke partijen des lands in alle eerlijkheid, oprechtheid en in het belang van land en volk gaan samenwerken en zich daadwerkelijk gaan inzetten voor een duurzame ontwikkeling van ons land met kundige, ervaren en integere, corruptievrije bestuurders gezegend met goed stuurmanskunst aan het roer van het schip.

Politieke leiders van Suriname: ”Het roer moet nu worden omgegooid”.

Leendert Doerga

 

 

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden, de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.

Overige berichten