fbpx

Aangeboden | De bevriezing van de salariscorrectie, voorgesteld door de HVB van de weledelgeleerde heer mr. Raymond Sapoen

De weledelgeleerde heer mr. Raymond Sapoen, voormalig minister van Onderwijs en van Handel en Industrie is van mening dat uit solidariteit jegens vooral de sociaal kwetsbaren uit de samenleving, de salariscorrectie van regering en assembleeleden voor onbepaalde tijd dient te worden bevroren.

Voor wat betreft de salarissen/honoraria van ministers en onderministers gaan wij ervan uit dat de regering zelf voldoende competent is om te beslissen in hoeverre de salariscorrectie voor haar wel of niet moet worden doorgevoerd.

Hopelijk dat zij tijdens haar eerstvolgende raadsvergadering wel in alle redelijkheid en billijkheid besluit om de vigerende regeling met onmiddellijke ingang in te trekken zodat hun salarissen/honoraria losgekoppeld worden van de Ambtenarensalarisregeling.

Aan de weledelgeleerde heer mr. Raymond Sapoen willen wij meegeven dat alleen het bevriezen van de salarisregeling voor DNA-leden niet voldoende is. Hiermee schuift hij de ontstane onhoudbare situatie met als gevolg grote onrechtvaardigheid en onbillijkheid slechts vooruit, terwijl die nu zeer actueel is en om een dringende oplossing vraagt.

De weledelgeleerde heer mr. Raymond Sapoen geniet samen met enkele zijner collegae, allen ex-ministers tevens DNA-leden, een uitstekend honorarium, benevens een representatietoelage alsook een vervoerstoelage. Daarnaast is hij als ex-minister ingedeeld in de hoogste ambtelijke salarisschaal en mag hij bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ook gaan genieten van een welverdiend ambtenarenpensioen.

Ook maakt betrokkene aanspraak op een ministerspensioen waar je U tegen zegt, naast het pensioen dat hem zal worden uitgekeerd als hij DNA-lid af zal zijn.

Het overgrote deel van de overige leden van DNA is ambtenaar in vaste dienst in een hoge staffunctie, en ook ingedeeld in een hoge salarisschaal. Ook zijn zij verzekerd van een goed pensioen vanwege het Ambtenarenpensioenfonds, zodra ze de pensioengerechtigde leeftijd zullen hebben bereikt.

Op de weledelgeleerde heer mr. Raymond Sapoen doen wij, namens de sociaal kwetsbaren uit de samenleving, een zeer dringend beroep om samen met zijn collegae ex-ministers tevens DNA-leden (zowel uit de oppositie als coalitie), een initiatiefvoorstel in te dienen in DNA, houdende onder meer in, dat:

  1. Alle leden van De Nationale Assemblee die de ambtenarenstatus hebben, van rechtswege in aanmerking worden gebracht voor verlof buiten bezwaar van den lande, met stilstand van de aan zijn/haar betrekking verbonden inkomsten, met dien verstande dat hieraan een overgangsperiode wordt verbonden. Deze regeling zou kunnen ingaan per 1 januari 2019, hetgeen betekent dat de periode tussen nu en 31 december 2018 als overgangsperiode wordt aangemerkt;
  2. Dat de regeling met betrekking tot de honorering van DNA-leden met onmiddellijke ingang wordt ontkoppeld van de ambtenarensalarisregeling;
  3. Dat de z.g. “pensioenregeling” voor leden van DNA met onmiddellijke ingang ophoudt te bestaan, en alle leden van DNA eveneens bij het Ambtenarenpensioenfonds worden ondergebracht. We merken wel op dat er bij DNA in feite geen sprake is van een pensioenfonds. Een pensioenfonds heeft immers statuten en een huishoudelijk reglement. En bij de z.g. “pensioenregeling” binnen DNA ontbreken deze zaken, voor zover wij zulks hebben kunnen nagaan. Hoe de z.g. “pensioenregeling” er bij DNA uitziet is niet bekend. Waar de ingehouden premies naar toe gaan en wie deze beheren is evenmin bekend. De vraag die de gemeenschap bezighoudt is in hoeverre de overige werknemers van DNA inclusief de griffiers, wel of niet onder het Ambtenarenpensioenfonds vallen.
BEKIJK OOK
Man met ‘geestelijke problemen’ steekt zichzelf in brand

 

De weledelgeleerde heer mr. Raymond Sapoen zou er goed aan doen om mede namens alle sociaal kwetsbaren uit de samenleving te werken aan een rechtvaardiger en billijker honoreringsbeleid voor DNA-leden. De daardoor dan vrijgekomen financiën zullen kunnen worden aangewend ten behoeve van de sociaal kwetsbaren uit de samenleving.

Hij stelt immers zelf vast dat grote delen van de gemeenschap door de beperkte financiële middelen die er zijn, niet optimaal kunnen functioneren. Hij verkeert in de zeer gunstige positie om hierin een verbetering te brengen.

De sociaal kwetsbaren uit de samenleving zullen de weledelgeleerde heer Raymond Sapoen erg dankbaar zijn.

Ram Paltantewari

 

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden; de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.
Artikel plaatsen? Misschien zijn deze tips handig voor u!