fbpx

Aangeboden  |  AOW-pensioen ligt niet voor het grijpen in Nederland

In een plaatselijk medium las ik een ingezonden stuk van een persoon die in zijn bijdrage het doet voorkomen alsof de inkomsten uit Algemene Ouderdomswet (AOW) in Nederland voor het grijpen ligt als men daar heeft gewoond.

Het tegendeel is waar! De AOW-leeftijd gaat in 2016 stapsgewijs omhoog naar 66 jaar in 2018, 67 jaar in 2021 en 67 jaar en drie maanden. In 2022 tot 2023 zal deze stijging doorgaan met één, twee of drie maanden per jaar.

Op www.wikipedia.org kunt u meer over de AOW lezen. Voorts kunt u op Rijksoverheid.nl zelf uw AOW-leeftijd berekenen. Om in aanmerking te komen voor de AOW moet volgens de Hoge Raad in Nederland – om te bepalen waar iemand woont – acht worden geslagen op alle in aanmerking komende omstandigheden van het geval.

Het komt er op aan dat er een duurzame band van persoonlijke aard bestaat tussen betrokkene en Nederland. Op www.svb.nl kunt u lezen dat u in Nederland woont en toch niet verzekerd bent. Evenzo kunt u lezen dat u buiten Nederland woont maar wel verzekerd kunt zijn.

Rechtszaken

Surinamers in Nederland hebben tevergeefs diverse rechtszaken gevoerd om AOW-rechten te claimen. Zie ook CRvB 24 januari 2014 (ECLI:NLCRvB:2014:228) over Suriname en studie.

Tevens verzoek ik u de arresten CRvB 8 januari 2016 ECLI:NL:CRvB:2016:89 en van de Hoge Raad van 21 januari 2011 en 4 maart 2011 (ECLI:NL:HR2011:BP1466 en ECLI:NL:HR:2011:BP6285 te raadplegen.

Suriname verkreeg in 1954 interne autonomie. De AOW als verplichte volksverzekering werd op 8 juni 1956 in Nederland ingevoerd. Zelfs in rechtszaken bij internationale gerechtshoven werden Surinamers met een Nederlandse nationaliteit in het ongelijk gesteld ondanks dat wij toen nog een kolonie van Nederland waren!

Wellicht is het jaar 1954 daar in het merendeel der gevallen doorslaggevend voor geweest. AOW bouwt men vanaf de leeftijd van 15 jaar automatisch op als men in Nederland woont, daar werkt en loonbelasting betaalt.

Ieder verzekerd jaar levert 2% AOW-pensioen op tot het 65-ste levensjaar (houdt u nu wel rekening met de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar).

Soms staat er in de AOW-opbouw vanaf uw 15e jaar achter een periode ”gelijkgesteld”. Dan was u in die periode niet echt verzekerd voor de AOW maar op grond van internationale verdragen telt deze periode wel mee voor uw AOW-pensioen.

Het kan echter voorkomen dat deze periode uiteindelijk toch niet meetelt. Dat kan het geval zijn als u niet langer voldoet aan de verdragsregels, bijvoorbeeld omdat uw nationaliteit, burgerlijke staat of woonland verandert.

Dit staat dus haaks op de onzin die in genoemd ingezonden stuk wordt gesuggereerd. Daarom is het altijd beter een advocaat in civiele zaken te raadplegen voor advies als men meent AOW-eisen te stellen in Nederland nadat men de Surinaamse nationaliteit heeft aangenomen en hier is komen wonen.

Laat u zich alstublieft niet voorlichten door charlatans die ”mooie praatjes” verkopen en daarvoor zelfs de media gebruiken. Helaas heb je veel van dit soort praalhanzen in Suriname (soms in Nederland). Veelal dienen zij een ander doel!

AOW ligt echt niet voor het grijpen

Als Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten met een land dan neemt u voor uw AOW-aanvraag contact op met de sociale verzekeringsinstantie in uw woonland voor uw AOW-aanvraag.

Bent u in uw woonland niet verzekerd voor een basispensioen dan kan men contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in Nederland. In Suriname bestaat echter wel de AOV als basispensioen voor alle ingezeten Surinamers!

Voor de SVB is Suriname wel een verdragsland. Wie in Nederland te weinig AOW of niet genoeg inkomsten heeft, kan onder andere een beroep doen op de Wet werk en bijstand (Wwb, 2004) en of de aanvullende voorziening ouderen (AIO).

Het is beslist niet zo dat als u in Nederland heeft gewoond u in alle gevallen rechten heeft verworven op de AOW. Voor het maken van een bepaalde aanspraak voor een zekere periode in Nederland, is het goed juridisch advies in te winnen bij een terzake kundige specialist liefst met een universitaire rechtenstudie (civiel effect) afgerond in Nederland als u nu in Suriname woont alsmede de Surinaamse nationaliteit bezit.

Het alleen maar ingeschreven hebben gestaan in het bevolkingsregister van een bepaalde gemeente in Nederland levert in veel gevallen nog geen AOW op. Onderzoekt u dit maar!

 

Robby Roeplall

 

Overige berichten