fbpx

Aan de politieke partijen: Nu is hét moment om te kiezen voor een groene en duurzame economie

GFC NIEUWS- De uitbraak van COVID-19 is een wereldwijde tragedie van ongekende proporties.
Ook Suriname wordt op de proef gesteld. De crisis raakt het hele land en dus ook onze families en onze gemeenschappen. Gelukkig heeft het virus zich, door snel en eensgezind optreden van ons allemaal, vooralsnog niet verder verspreid in Suriname.
We mogen dan nog midden in de crisis zitten, deze uitzonderlijke periode biedt ons ook tijd om na te denken over de toekomst van Suriname. COVID-19 maakt ons duidelijk dat we economische groei moeten baseren op duurzaamheid en bescherming van biodiversiteit, in plaats van het uithollen van natuurlijke ecosystemen. Want juist het beschermen van de natuur geeft de beste garanties voor welzijn, welvaart en een verlaagd risico op nieuwe virusuitbraken.
Natuur als bondgenoot
Natuur is de basis van onze maatschappij en economie en onze grootste bondgenoot in de strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering. Onze gezondheid is nauw verbonden met die van de planeet. Schoon water, schone lucht en vruchtbare grond vormen de basis van onze voedselvoorziening en grondstoffen die wij elke dag gebruiken. Behoud van biodiversiteit is ook onmisbaar voor de ontwikkeling van medicijnen tegen huidige en toekomstige ziektes. En toch vernietigen wij wereldwijd ecosystemen met een snelheid en op een schaal die vele malen groter is dan de natuur kan herstellen.
Infectieziekten als SARS, Ebola en nu COVID-19 laten zien dat de wereldwijde aantasting van de natuur ons kwetsbaar heeft gemaakt. De wetenschap is het erover eens dat virussen makkelijker overspringen, doordat de mens ecosystemen afbreekt en via stroperij en illegale handel op grote schaal direct contact heeft met wilde dieren. Ook in Suriname lopen we dat risico. Bij niet goed gereguleerde goudwinning en ongecontroleerde houtkap worden grote stukken bos vernietigd en in ons land bestaat naast de legale jacht en dierenhandel, ook illegale jacht en handel in wilde dieren.
Dialoog over toekomst
We moeten voorkomen dat we na de COVID-19-pandemie terugvallen in oude, verkeerde gewoontes en roofbouw plegen op onze natuurlijke hulpbronnen. De verkiezingen die deze maand plaatsvinden bieden hét moment om samen de dialoog aan te gaan over de toekomst die wij willen voor Suriname en over de transitie naar een duurzame economie. De visie op onze economische ontwikkeling moet niet alleen zijn gericht op snelle financiële winst. Het einddoel moet zijn het bouwen aan een gezonde en rechtvaardige maatschappij voor de generaties na ons.
Daarvoor is in de eerste plaats bescherming van ons natuurlijk erfgoed nodig. Ons land is gezegend met een enorme rijkdom aan natuur. Van elke honderd hectare, bestaat 93 hectare uit bos, waarvan een belangrijk deel nog ongerept is. Bovendien staat Suriname in de top tien van landen met een overvloed aan zoetwater per hoofd van de bevolking. De politieke partijen zouden zich daarom in deze verkiezingstijd al duidelijk moeten committeren aan het effectief bestrijden van ongecontroleerde houtkap, illegale jacht en handel in wilde dieren en ongereguleerde goudwinning, waarbij grote hoeveelheden kwik de rivieren en vissen vergiftigen.
Groen herstel
Ook zijn investeringen nodig in goed beheer en herstel van bosecosystemen, van de kust tot ver in ons binnenland. Die bieden de beste garantie voor het tegengaan van overstromingen en langdurige droogte als gevolg van klimaatverandering. En er is dringend aandacht vereist voor duurzaam beheer van onze zoetwaterbronnen, mariene ecosystemen en verduurzaming van de visserij, zodat een belangrijke bron van eiwit voor de bevolking blijft bestaan.
Een groen en sociaaleconomisch herstel vereist verder een overheid, financiële instituten en bedrijven die de overgang naar een duurzame economie bevorderen. Dat betekent het creëren van banen in schone en maatschappelijke sectoren, zoals de kennisindustrie, zorgsector, hernieuwbare energie en duurzame voedselproductie.
Hiervoor zijn grote investeringen in met name publiek onderwijs nodig, waarmee Suriname een fundament creëert voor welvaart én welzijn op de lange termijn. En ten slotte dient in gemeenschappen bedrijvigheid te worden gestimuleerd die is gericht op lokale consumptie en gediversificeerde voedselproductie met behoud van natuurlijke hulpbronnen. Dit genereert inkomen en welzijn voor alle bewoners.
Suriname heeft laten zien dat het urgente maatregelen kan nemen om een crisis te bezweren. Nu is het tijd voor een volgende stap: het bouwen aan een schone en eerlijke economie. Wij kunnen sterker uit de crisis komen door economisch herstel te koppelen aan duurzaamheid, het bevorderen van lokale consumptie, de veiligheid en gezondheid van de bevolking en bestrijding van armoede.
David Singh
WWF Guianas

John Goedschalk
Conservation International Suriname

Monique Pool
Green Heritage Fund Suriname

Minu Parahoe
Amazon Conservation Team Suriname

Rudi van Kanten
Tropenbos Suriname

Sharda Ganga
Projekta

Joëlle Kartopawiro
Henk Bhagwandin
Anton de Kom University of Suriname

BEKIJK OOK
Oudere man en nichtje met lichamelijke beperking daags na woningbrand overleden