76% van de burgers in Paramaribo vindt dat de criminaliteit is toegenomen

Van de burgers in Paramaribo vindt 76% dat de criminaliteit is toegenomen, terwijl het volgens 8% is afgenomen; daarnaast vond 16% dat het hetzelfde is gebleven.

NIKOS heeft in de periode van 29 maart tot en met 7 april een opiniepeiling onder 1000 burgers in Paramaribo gedaan. Dit is het derde artikel dat de uitkomst van het onderzoek beschrijft.

Criminaliteit volgens burgers toegenomen

Wie de dagbladen leest en social media volgt moet constateren dat criminaliteit een belangrijke issue voor veel Surinamers blijft. Er zijn discussies over het feit of de criminaliteit wel of niet is toegenomen. Los van de harde cijfers daarover is belangrijk wat de perceptie van de burger is.

De vraag in de opiniepeiling hierover luidde als volgt: “Vindt u dat de criminaliteit in het algemeen is toegenomen of afgenomen in de afgelopen jaren, of is het hetzelfde gebleven?” Om wat hardere gegevens hierover te krijgen is ook de volgende vraag gesteld: “Bent u (of is iemand in uw huis of uw buurman/vrouw) in het afgelopen jaar slachtoffer geweest van een diefstal of een andere vorm van criminaliteit?”

Het bleek dat 49% van de respondenten (of iemand in hun naaste omgeving) slachtoffer is geweest van een vorm van criminaliteit. De overige 51% was dus geen slachtoffer. Het betekent dat 1 op de 2 bewoners van Paramaribo van heel dichtbij de criminaliteit heeft meegemaakt.

Indien we de cijfers van april 2019 vergelijken met de NIKOS-peilingen van februari 2015 en juli 2016 dan blijkt er inderdaad sprake te zijn van een groei van criminaliteit dichtbij de respondent. In 2015 was 38% slachtoffer, terwijl dat in 2016 toegenomen was tot 46% en in 2019 dus 49%. Daarbij ging het vooral om inbraak/diefstal thuis.

De burgers voelen zich nog redelijk veilig in hun eigen buurt

Een andere vraag die in dit kader werd gesteld had te maken met het gevoel van veiligheid. De vraag luidde “Hoe veilig voelt u zich in deze buurt?”. Men kon uit vier antwoorden kiezen nl. ‘heel veilig’, ‘een beetje veilig’, ‘een beetje onveilig’ of ‘heel onveilig’. Ook hier kunnen we een vergelijking maken met 2015 en 2016 omdat dezelfde vraag toen ook gesteld is.

Het blijkt dat burgers, ondanks de gestegen criminaliteit, zich in hun eigen buurt nog redelijk veilig voelen. 82% voelt zich veilig of een beetje veilig in de eigen buurt, terwijl 18% zich een beetje onveilig tot heel onveilig voelt. In enkele buurten voelde echter meer dan de helft van de bevolking zich onveilig en dat zijn meestal de armste buurten.

Criminaliteit en corruptiebestrijding

In de ogen van vele burgers vormt de criminaliteit en de bestrijding daarvan een belangrijk nationaal probleem. Indien we ook de corruptie hierbij tellen dan maken deze twee issues 25% uit van alle genoemde problemen.

Corruptie wordt vaak omschreven als criminaliteit van hoge overheids-functionarissen die hun positie misbruiken om zelf op een oneerlijke manier geld te ontvangen. Over de corruptiebestrijding werd een aparte vraag gesteld nl.: “De regering doet haar best om corruptie te bestrijden”. Met deze uitspraak was 26% van de respondenten het eens, maar 65% was het er niet mee eens, terwijl 9% het moeilijk vond om er iets van te zeggen.

Meningen over de politie

De politie is de belangrijkste organisatie om criminaliteit te bestrijden, maar recentelijk is zij niet altijd positief in het nieuws gekomen. Er zijn twee vragen over de politie gesteld. Men kon reageren op de uitspraak “De politie gebruikt te vaak onnodig geweld bij arrestaties”.

Zo een 49% van de ondervraagden was het met deze stelling eens, terwijl 35% het er niet mee eens was; daarnaast vond 16% het moeilijk om er iets over te zeggen. Ook kon men aangeven in welke mate men vertrouwen heeft in de politie.

De meerderheid van de burgers in Paramaribo (57%) heeft nog wel vertrouwen in de politie; hiervan geeft 14% aan heel veel vertrouwen in de politie te hebben, terwijl 43% een beetje vertrouwen heeft. Daarentegen heeft 20% weinig vertrouwen in de politie en 21% helemaal geen vertrouwen meer.

Deze resultaten zijn stof tot nadenken en het zou goed zijn indien er een apart en uitgebreid onderzoek hiernaar gedaan wordt, zodat de politie haar beleid kan bijstellen en het vertrouwen van de burger kan terugwinnen.