3.000 mensen in dienst genomen bij RO tussen mei en juli 2020

GFC NIEUWSREDACTIE- In de periode van de verkiezingen zijn 3.000 mensen in dienst getreden van Regionale Ontwikkeling (RO).

Het leeuwendeel hiervan werd aangenomen in de periode tussen 25 mei en 16 juli 2020.

Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) had vrijdag een constructief gesprek met het bestuur van de personeelsbond.

Over de brandende personeelsaangelegenheden die bij de bond op de agenda stonden, werd overeenstemming bereikt.

Aan de hand van directieven die Emanuël de afgelopen maanden heeft gegeven aan de afdeling Personeelszaken, zijn bijkans 500 ambtenaren in het systeem verwerkt.

De bond kaartte aan dat er nog veel mensen zijn die een beschikking hebben en werkzaamheden verrichten, maar niet zijn opgebracht.

Dit proces wordt nu enigszins bemoeilijkt omdat het ministerie dit budgettair nauwelijks kan dragen.

Om de personeelsperikelen op te lossen, heeft de minister besloten om in nauw overleg te treden met de bond.

De bestuursleden Jan Aviankoi en Rudolf Palmtak zullen binnenkort samen met nog een aantal ambtenaren op het ministerie worden benoemd in een overlegorgaan.

Het doel is om de minister zo omstandig mogelijk te adviseren op het beleidsgebied van personeelsaangelegenheden.

Voorts zal dit overlegorgaan verder vorm en inhoud geven aan de beloningsstructuur en loopbaanplanning bij het ministerie.

De kwestie over de formele opschaling van de districtscommissarissen (dc’s) tot departementsdirecteur, zal nader in beschouwing worden genomen door de minister en waar nodig overleg plegen in regeringsverband.

De bond heeft wel enige haast hiermee, omdat hij van oordeel is dat er reeds overeenstemming hierover is bereikt met de overheid en dat de huidige regeerders, maar tot uitvoering moeten overgaan.

De bestuursleden van de bond vallen ook erover dat bepaalde dc’s handelingen plegen die niet stroken met wettelijke regelingen verankerd in het bestuurs- en administratief recht.

Om verbetering hierin te brengen heeft de minister besloten om de dc’s op korte termijn een verkorte bestuursopleiding te doen volgen.

Overige berichten