BEP keurt handeling DNA-voorzitter Bee af

GFC NIEUWSREDACTIE- Naar aanleiding van de bejegening van de BEP-fractie in DNA door de voorzitter van het parlement, Marinus Bee, is het dagelijks bestuur van de partij in een spoedberaad bijeengekomen.

De politieke partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek keurt met de meest ferme bewoordingen de bejegening van de BEP-fractie door voorzitter Bee af om de fractie het woord te onthouden tijdens de huishoudelijke vergadering van 2 februari.

De kwestie over het lidmaatschap van het DNA-lid Sergio Akiemboto, die blijkens de informatie die voorhanden is voor de BEP geen case is, lag onder de hamer.

Voorzitter Bee gaf alle fracties tot 2 maal toe de ruimte het woord te voeren met uitzondering van de BEP-fractie, die ondanks herhaaldelijk aandringen door de fractieleider Ronnie Asabina straal is genegeerd door Bee. Dit tot grote verbazing van zowel de oppositie als coalitie leden.

De BEP-fractieleider heeft gebruikmakend van de ruimte die hij tijdens een ander agendapunt dat aan de orde was, kreeg getracht te weten te komen, waaraan het heeft gelegen dat zijn fractie het woord ondanks herhaaldelijk verzoek en aandringen is geweigerd.

De DNA-voorzitter gaf als reactie daarop in heel duidelijke bewoordingen aan dat hij het woord geeft aan wie hij wilt.

Deze handeling van de DNA-voorzitter, die de eerste onder de gelijke 51 DNA-leden is, kan niet anders gekwalificeerd worden dan “detournement de pouvoir”.

De BEP wenst te benadrukken dat zij geen deel of onderdeel wenst te zijn van mogelijke politieke spanningen binnen de huidige coalitie.

“In dit kader valt het ons ook op dat partijen in de coalitie steeds meer en meer ervoor kiezen om een eigen politieke richting op te gaan, een ontwikkeling die op gespannen voet leeft met de belofte en toezegging van eenheid in leiding en bestuur.”

“Overigens wordt ook van de voorzitter van het parlement verwacht dat hij zich op gepaste en verantwoorde wijze inspant om de uitdagingen en crisis die zich op velerlei gebieden manifesteren en met de dag ondraaglijker worden te overwinnen.”

“Onder meer gaat het volk gebukt onder de sociaaleconomische situatie in het land, vooral de haast onbetaalbare prijzen van basisbehoeften. Wij denken hierbij aan sociaal-zwakkeren en of kwetsbare groepen als laagopgeleiden, eenoudergezinnen, alleenstaanden, jonge gezinnen last but not least de middenklasse als de kurk waarop elke gezonde economie drijft.”

“Verder zou het de DNA-voorzitter beter sieren om zich in te spannen bij het wegwerken van hiaten in onze wetgevingsproducten zodat het parlement beter kan functioneren in belang van land en volk,” aldus de BEP.

Overige berichten