Scheiding der machten oftewel de kwestie Akiemboto

GFC NIEUWSREDACTIE- Alhoewel de scheiding der machten in ons rechtssysteem wordt voorondersteld, blijkt wederom dat de wetgevende macht bij het maken van wetten in strijd handelt met dit rechtsbeginsel.

Het bijzonder belang van wetgevingsjuristen in De Nationale Assemblee wordt hierdoor nogmaals benadrukt.

Wij moeten ons heel duidelijk en ernstig de vraag stellen: Hoe kan het dat de president (de uitvoerende macht) beslist c.q. advies uitbrengt aan de DNA, over het ontslag van een DNA lid (wetgevende macht)?

Het uitvoeringsbesluit genoemd in artikel 68 lid 3 van de Grondwet geeft de procedure aan die gevolgd dient te worden na ontvangst van de ontslagbrief.

De Nationale Assemblee is gehouden deze procedure te volgen, artikel 4 e.v. van de WET van 17 augustus 2016, houdende regels voor het beëindigen van het lidmaatschap van De Nationale Assemblée om zodoende de opengevallen plaats zo snel als mogelijk weer in te vullen door de opvolger van het ontslagen lid.

Verkeerde datum

De kwestie van een foutieve datum vermelding in de brief is niet van belang. Het is evident dat de schrijver van de brief een schrijffout heeft gemaakt, welke verschrijving op een eenvoudige wijze kan worden hersteld. Bovendien blijkt dit ook later uit de brief zelf. Er kunnen dus geen consequenties aan verbonden worden.

De bedoeling van de schrijver is duidelijk. Hij heeft het ontslag ingediend. De juiste procedure moet dan worden ingezet, zoals omschreven in de wet.

Dat de President er zo lichtvaardig mee omgaat door zich op het standpunt te stellen dat het lid geen lid was op 5 januari 2020, terwijl het evident is dat het hier een schrijffout betreft, is schandalig en respectloos.

De president had de wettelijke procedure moeten volgen en de brief doorsturen naar de voorzitter van de DNA, het OKB en het Centraal Hoofdstembureau.

Een ontslagbrief is een zwaarwichtige brief met vele consequenties. De voorbereiding voor opvolging zou reeds ingezet moeten zijn. De vraag is als de president hierbij obstructie, of minimaal nalatigheid verweten kan worden.

Het ontslag op eigen verzoek, is een eenzijdige handeling, waarna slechts de formele procedure gevolgd dient te worden.

Intrekking van het ontslag is niet mogelijk. Voor het gewezen-DNA lid blijft niets anders over dan de volgende verkiezing af te wachten.

Het feit dat de president en VHP-DNA-leden de pers opzoeken om hun (onwettige) opvatting te presenteren kan ervaren worden als een vorm van chantage en belemmering naar de DNA-voorzitter om zoals tot zijn en het college hun bevoegdheid hoort, conform de wet, uitvoering te geven aan automatische consequentie van de ontslagbrief. Dit duidt op een ernstige inbreuk op de scheiding der machten en eerbiediging van wet en recht.

Politiek is het ook heel treurig te constateren dat ook meneer Akiemboto na veel ophef over principes en idealen, blijk geeft deze heel snel te hebben weggespoeld teneinde toch nog de partij waar hij van aan gaf dat:
“De afgelopen tijd betrapte ik mezelf steeds vaker erop dat ik me ongemakkelijk voelde wanneer ik als politicus of volksvertegenwoordiger werd aangesproken op het handelen van politici en andere maatschappelijk vooruitgeschoven personen. Steeds vaker wordt van mij verwacht standpunten in te nemen die te ver afstaan van mijn persoonlijke waarden en mening. Eveneens is het onvermogen, om een antwoord te vinden op de onvrede in de Surinaamse samenleving, over de politieke gang van zaken in het algemeen en over het gevoerde beleid in de achter ons liggende periode, een belangrijk punt.”

En: “In aanmerking nemende dat de Nationale Democratische Partij, mijn partij, ook nu verder moet en daarvoor trekkracht nodig heeft, ben ik na een grondige analyse voor mij zelf, tot de conclusie gekomen dat ik niet over die trekkracht beschik in deze fase. Noch als parlementslid, noch als bestuurslid. Daarom besluit ik om reeds aan de start van het nieuwe jaar een ander de kans te geven deze trekkracht te realiseren, zowel binnen het partijbestuur alsook binnen het parlement. Ik sta voor een politiek waar we met elkaar van mening kunnen en mogen verschillen, want zonder schuring is er geen glans, zolang we altijd het nationaal en verheffend belang van Suriname vooropstellen en als stip op de horizon gebruiken voor onze discussies. Want immers, de politiek van vandaag bepaalt het leven van morgen. Het is daarom mijn gron’ prakseri (grondhouding) om het instituut politiek, altijd hoog in het vaandel te houden omdat elk moreel verval aan dit instituut meteen doorwerkt op het welzijnsniveau van een samenleving.”

Binnen enkele dagen echter is dat alles niet meer van belang voor genoemde persoon. Hij toont hiermee een zeer wispelturig mens te zijn, die geen stabiliteit en standvastigheid in politiek bestuurlijke zin meer kan uitstralen.

Hoe zal hij nog functioneren in de DNA als NDP-Fractielid, nadat hij zo publiekelijk en openlijk heeft aangegeven deze non-principiële politiekvoering niet meer te kunnen uitdragen?

Ik spreek de hoop uit dat de voorzitter van de DNA in zijn besluitvorming in deze kwestie zijn rug recht houdt en op integere wijze inhoud geeft aan zijn grondwettelijke taak en bevoegdheid. Het is van belang voor onze algehele rechtszekerheid en eerlijk bestuur voor de totale samenleving.

Mr. Iris Nazir
DA’91 bestuurslid