FOLS wil geïnformeerd worden over Crisis- en Herstelplan regering

GFC NIEUWSREDACTIE- In een brief aan president Chandrikapersad Santokhi uit de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) zijn misnoegen uit over het feit dat er met de Federatie slechts twee ontmoetingen zijn geweest.

Het gaat om de kennismaking met de president geflankeerd door enkele ministers uit het Kabinet Santokhi op het paleis op 7 augustus 2020.

In het verlengde van de eerste ontmoeting heeft de FOLS op 18 augustus 2020 een tweede gesprek gehad op het Ministerie van Buitenlandse zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Aanwezig waren de ministers van Financiën, Buitenlandse zaken, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.

Afgesproken was dat in het kader van het uit te voeren aanpassingsprogramma de SER gebruikt zou worden als platform en van daaruit documenten over het aanpassingsprogramma gedeeld zouden worden met de relevante actoren in de gemeenschap, waaronder de vakbeweging.

“Tot onze teleurstelling heeft het aanpassingsprogramma – thans bekend onder de naam Crisis- en Herstelplan 2020-2022; “Van crisis naar herstel van de economie en het openbaar bestuur”; Eerste officiële concept; Ministerie van Financiën, 12 januari 2021- de FOLS nog niet bereikt. De FOLS-lidbonden hopen alsnog langs de formele lijnen desnoods een digitale versie te ontvangen.”

“Het valt ons ook op dat de President van de Republiek Suriname enkele keren bij ontmoetingen met de pers heeft aangegeven, met de vakbeweging gesproken te hebben. Het zou beter geweest zijn om nadrukkelijk aan te geven met welke vakorganisatie de President regelmatig een onderhoud heeft gehad. Wij willen u hierbij nadrukkelijk meedelen dat de Fols sedert haar oprichting op 10 januari 1968 opkomt voor de belangen van de onderwijsgevenden op basis- en voj-niveau. Dat er ook een andere onderwijsorganisatie dan de BvL zich opwerpt als vertegenwoordiger van alle leerkrachten is ons bekend, maar het zal ons te ver voeren om u daarover uitgebreid te informeren.”

“Het valt ons op dat er vanuit de staat Suriname wel gecommuniceerd wordt met de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), het Collectief van lidbonden bij de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), Ravaksur en C-47 samen met de FAL, de BvL en de ALS, terwijl de Fols ook een belangrijk deel van het onderwijsveld vertegenwoordigt.”

“Wij tasten in het duister waarom het slechts is gebleven bij de twee ontmoetingen zoals in alinea 1 en 2 van deze brief opgenomen. De FOLS wenst evenals de overige vakorganisaties geïnformeerd te worden over o.a. de gang naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF), het afbouwen van de subsidie van o.a. elektriciteit en het verlagen van de belastingdruk en eventueel ook andere beleidsuitvoeringsplannen die direct van invloed zullen zijn op werkers.”

“De FOLS wenst geïnformeerd te worden welke de maatregelen zijn, die de regering wenst uit te voeren en hoe ze zullen worden uitgevoerd alvorens ook voor de leerkrachten een voorstel te doen over een loonronde. De federatie wil voorkomen dat de groep die zij vertegenwoordigt in een spiraal terechtkomt van eerst een loonsverhoging en daarna geconfronteerd te worden met de gevolgen van de maatregelen uit een Crisis- en Herstelplan 2020-2022, om dan te beseffen dat een loonsverhoging uiteindelijk toch geen voordeel heeft opgeleverd voor de onderwijsgevenden.”

“De FOLS rekent erop dat met dit schrijven de communicatie met de FOLS op hetzelfde niveau zal plaatsvinden als met de overige vakorganisaties die eerder in deze brief zijn genoemd. Dat u jammer genoeg anno 2021 met zoveel vakorganisaties moet overleggen is een historisch gegroeide ontwikkeling waarvan wij hopen dat het een volgende generatie zal lukken de Surinaamse vakbeweging tot een eenheid te smeden,” aldus de FOLS.

Overige berichten