114 beveiligingsambtenaren BBS bevorderd

De Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS), die onder het ministerie van Justitie en Politie ressorteert, heeft 114 beveiligingsambtenaren tot in een naast hogere rang bevorderd en beëdigd.

Uit de groep van 114 zijn 38 hoofdbeveiligingsambtenaren bevorderd tot Beveiliging inspecteur 2e klasse, 11 manschappen, waarvan één met een bijzondere bevordering, tot in een naast hogere rang.

65 rekruten zijn aangesteld tot beveiligingsambtenaren 4e klasse en tevens beëdigd tot Buitengewone Agent van Politie. Met deze bevordering en beëdiging is er binnen BBS een groei van 57 geüniformeerden.

Harold Toekaja, vertegenwoordiger van de bond, is in zijn toespraak ingegaan op de problemen waarmee de Beveiligingsambtenaren te kampen hebben als ook de ontevredenheid die er nog is als het gaat om de rechten van deze groep.

“Ik heb niet veel te zeggen op een dag als vandaag, maar wat ik wel naar voren wens te brengen is dat zij die straks bevorderd zullen worden zich dienen te realiseren dat zij grotere verantwoordelijkheden zullen gaan krijgen. Zij zullen in staat en bereid moeten zijn om offers te brengen ten behoeve van de dienst om daar te zijn waar hun werkzaamheid dringend vereist is”, aldus Toekaja.

“In 2006 is de BBS getransformeerd van wat het toen was met weinig glans naar wat het vandaag is belast met bewaking en beveiliging. Zo opende procureur-generaal(pg), Roy Baidjnath Panday, zijn toespraak.

De pg wees de pas beëdigde Buitengewone Agenten van Politie (BAVP) erop dat zij conform de eed die zij hebben afgelegd hun taken verrichten en zich te houden aan de wetten en de rechtsregels van dit land.

“Discipline moet een leidmotief voor u zijn. Competentie is van eminent belang”, benadrukte het waarnemend hoofd van de BBS, Patrick Campagne. Hij ging vervolgens in op het beleid dat door het ministerie is uitgestippeld en uitgevoerd moet worden, als ook de grote verantwoordelijkheid die komt te rusten op de schouders van de kersverse Beveiligingsinspecteurs.

Tegen de beveiligingsambtenaren die bevorderd zijn in een naast hogere rang gaf hij mee dat hun inzet, ijver en competentie een belangrijke rol zullen hebben in hun verdere carrière. “Uw toekomst ligt in uw hand,” stelde hij ferm.

Campagne riep de vierde klasse ambtenaren op om zicht te blijven scholen. Ook moeten zij hun werk naar eer en geweten doen en op het rechte pad blijven.

De minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, haalde in zijn toespraak aan dat de BBS zich bevindt in een reorganisatie fase. Het streven daarbij is om tot een moderne en zelfstandige beveiligingsorganisatie voor de Surinaamse Overheid te geraken.

De aanpassing van de relevante wet en regelgevingen, het vaststellen van de organisatiestructuur, de upgrading van de verschillende afdelingen zoals opleidingen, object en subject beveiliging zullen in deze ook de nodige aandacht krijgen.

Het beleid zal mede gericht zijn op het kwalitatief upgraden van de opleidingen en het invoeren van een officieren opleiding op hbo-niveau. Het curriculum van de opleidingen wordt geëvalueerd en indien noodzakelijk aangepast, zodat wordt voldaan aan de hedendaagse eisen en ontwikkelingen van de samenleving woorden van de bewindsman.

Minister Getrouw zal zich blijven inzetten voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden van de BBS. Hij onderstreepte de bevoegdheden en verantwoordelijkheden, de integriteit die nodig is voor het goed uitvoeren van hun taak en dat zij een voorbeeld moeten zijn als coach en mentor.

Tot de aanwezigen behoorden ook de waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, korpschef Roberto Prade, de directeur Operationele Diensten, Lucretia Redan, en vier geestelijken van verschillende religiën.

Miquel Huisden, Esmeralda Lunes en Frederik Melissa waren drie best geslaagden binnen de groep van de 65 beveiligingsambtenaren 4e klasse.

Overige berichten